zaloguj / zarejestruj
PRZEWIŃ

Drugie postojowe już dostępne w ZUS

Od 7 maja na platformie PUE dostępne są wnioski RSP-DK służące do ponownego złożenia wniosku o postojowe. To efekt nowelizacji przepisów tarczy antykryzysowej, zgodnie z którą to świadczenie można otrzymać nawet trzykrotnie.

Instrukcję, jak wypełnić wniosek, można znaleźć na stronie ZUS.

Na portalu PUE ZUS dostępne są również wzory nowych wniosków o wsparcie: o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (RDO) oraz o zawieszenie spłaty umowy (RDS). W przypadku świadczenia postojowego za kolejny okres dla osób prowadzących działalność jest to wniosek RSP-DK, a dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych – RSP-CK.

ZUS podkreśla, że wnioski o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (RSP-D) przekazane w poprzedniej wersji są nadal ważne. Nie trzeba składać ich ponownie. Przypomina jednocześnie, że skany, zdjęcia czy wypełnione pliki Word lub PDF przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski, więc nie zostaną przez ZUS rozpatrzone.

Prezes ZUS zachęca, aby składać wnioski o pomoc z tarczy antykryzysowej za pomocą Platformy Usług Elektronicznych. Zmniejsza to ryzyko popełnienia błędu, a tym samym przyspiesza realizację sprawy oraz wypłatę świadczenia

Świadczenie postojowe wprowadziła pierwsza tarcza antykryzysowa, która weszła w życie 1 kwietnia, a jej nowelizacja umożliwiła trzykrotne otrzymanie tego świadczenia, pod warunkiem że sytuacja wnioskującego się nie poprawiła.

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrealizował już 1,1 mln wniosków w ramach tarczy antykryzysowej – informuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Z najnowszych danych wynika, że ZUS wypłacił świadczenie postojowe łącznie dla 265 tys. osób na kwotę 532 mln zł. W ostatnich dniach udostępnił także informację o realizacji zwolnienia z opłacania składek za marzec dla 800 tys. płatników na łączną kwotę 1,6 mld zł. Rozpatrzył również 48 tys. wniosków o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu, rozłożenie zaległości na raty).

Szefowa ZUS podkreśla, że wszystkie formy wsparcia są realizowane na bieżąco.

 – Codziennie wypłacane są kolejne pieniądze na konta samozatrudnionych i zleceniobiorców z tytułu świadczenia postojowego – zapewnia prof. Gertruda Uścińska.

Przypomnijmy, co możesz zyskać:

  • otrzymasz środki finansowe (2080 zł albo 1300 zł), które zrekompensują utratę przychodów z prowadzonej działalności;
  • świadczenie możesz otrzymać maksymalnie trzy razy;
  • świadczenie możesz otrzymać po raz kolejny nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego;
  • wypłatę otrzymasz na rachunek bankowy.

Jak złożyć wniosek o kolejne postojowe?

 Zanim wypełnisz plik, pobierz go na dysk.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Wniosek możesz przekazać:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,

  • pocztą,

  • osobiście w placówce ZUS – na przykład do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa”.

W miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może być wyższy niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS. Obecnie to kwota 15 681 zł.

Firma musi też funkcjonować najpóźniej od 31 stycznia 2020 r., a przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca jeszcze wcześniejszego. 

Nie ma obowiązku zawieszania działalności, ale jest taka możliwość. Świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br., jeżeli przychód z działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

W przypadku osób na umowach cywilnoprawnych (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło), jeśli suma przychodów z takich umów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekracza 1299,99 zł (czyli mniej niż połowa płacy minimalnej) to świadczenie wypłacane jest dokładnie w takiej kwocie, jaka wyszła we wskazanym miesiącu.

Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez MRPiPS objaśnienia prawne w zakresie możliwości skorzystania ze świadczenia postojowego przez przedsiębiorców oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami, Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych w zakresie możliwości skorzystania ze świadczenia postojowego przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne.

Rzecznik otrzymał objaśnienia o następującej treści:

1) Jak należy rozumieć pojęcie „przestoju w prowadzeniu działalności”, o którym mowa w art. 15zq ust. 3 ustawy COVID-19?

Oceniając przestój w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19 przedsiębiorca powinien uwzględnić takie okoliczności jak spadek przychodów, dochodów, obrotów, liczby klientów, czy ograniczenia w prowadzeniu działalności. Forma przestoju w prowadzeniu działalności może być różna w zależności od specyfiki branży lub lokalizacji.

2) Czy świadczenie postojowe przysługuje osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jednoosobowo czy także zatrudniającej inne osoby?

Świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenie, jak również przedsiębiorcom, którzy zgłosili do ubezpieczeń inne osoby.

3) Czy pojęcie przychodu wymienione w art. 15 zq ust. 4 pkt 1) i 2) ustawy COVID-19 należy rozumieć ściśle (jako przychód) czy jako dochód?

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r., o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) zniosła ograniczenie przychodowe, natomiast pozostawiła kryterium spadku przychodów o 15% (art. 15zq ust. 4 pkt 1 ustawy Covid-19). Ustawa mówi o przychodzie z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4) Czy wymóg spadku przychodów o 15% o którym mowa w art. 15zq ust 4 pkt 1 ustawy COVID-19 dotyczy podmiotów, które nie uzyskały żadnego przychodu w miesiącu poprzedzającym?

Oceny spadku przychodu dokonuje się oceniając przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Jeżeli przychody w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie postojowe wynosiły 0, należy odnieść tę kwotę do miesiąca poprzedzającego ten miesiąc.

5) Czy przychód, o którym mowa w art. 15zq ust 4 pkt 1 ustawy COVID-19 obejmuje także przychody z tytułu świadczenia usług w oparciu o usługi świadczone w formie online, które nie były świadczone przed wprowadzaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo wprowadzaniem stanu epidemii?

Ustawodawca posługuje się pojęciem  przychodu z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6) Co to jest jedno świadczenie postojowe w rozumieniu art. 15 zr ust. 4 ustawy COVID-19?

Żaden przepis nie ogranicza liczby prowadzonych działalności gospodarczych ani ilości zawartych umów cywilnoprawnych. Jednemu podmiotowi przysługuje jedno świadczenie z jednego tytułu.

7) Co należy rozumieć pod pojęciem „innych informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia postojowego” w rozumieniu art. 15zs ust. 3 pkt 5 ustawy COVID-19?

ZUS nie żąda żadnych innych informacji ponad te, które wynikają z ustawy. Może się zdarzyć, że będzie wymagane dołączenie innych dokumentów, np. pełnomocnictwa.

8) Czy warunkiem skorzystania ze świadczenia postojowego jest zawarcie mowy zlecenia w formie pisemnej? Czy w przypadku braku umowy formie pisemnej wystarczające będzie złożenie oświadczenia zleceniobiorcy oraz zleceniodawcy oraz przedstawienie dokumentów uprawdopodabniających wykonywanie zlecenia (np. na podstawie wyciągów bankowych, faktu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za zleceniobiorcę)?

 Do wniosku dołącza się kopie umów cywilnoprawnych.

9) Jak należy interpretować zawarty w art. 15 zu ust. 1 ustawy COVID-19 warunek wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania świadczenia?

Wniosek powinien zawierać wszystkie elementy wskazane w ustawie. W przypadku niekompletnego wniosku ZUS wzywa do jego uzupełnienia.

10) 11) 12)

Czy jest możliwe równoczesne skorzystanie ze świadczenia postojowego oraz z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, o czym mowa w art. 15zzc ustawy COVID-19?

Czy jest możliwe równoczesne skorzystanie ze świadczenia postojowego oraz z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników, o czym mowa w art. 15zzb ustawy COVID – 19?

Czy jest możliwe równoczesne skorzystanie ze świadczenia postojowego oraz z dofinansowania wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na rzecz ochrony miejsc pracy, o czym mowa w art. 15g ust 1 i 2?

Świadczenie postojowe jest świadczeniem nieoskładkowanym i nieopodatkowanym. Ma charakter socjalny – stanowi wsparcie finansowe dla podmiotów, których sytuacja uległa pogorszeniu. Forma wsparcia w postaci świadczenia finansowego może łączyć się z innymi formami wsparcia (pomocy) przewidzianymi dla przedsiębiorców.

Jak otrzymać pomoc z różnych instytucji w ramach tarczy antykryzysowej na prowadzenie działalności gospodarczej:

Z BGK: https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysly/w-miescie/swiat-walczy-z-koronawirusem-polskie-firmy-moga-liczyc-na-wsparcie-banku-gospodarstwa-krajowego

Z PARP:https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysly/-ratuj-biznes11/fundusze-unijne-to-dla-malych-i-srednich-firm-szansa-w-kryzysie-wywolanym-pandemia-covid-19

Z ZUS: https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysly/-ratuj-biznes11/jak-zlozyc-wniosek-o-zwolnienie-ze-skladek-zus

Z PUP: https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysly/-ratuj-biznes11/jak-uzyskac-pozyczke-w-wysokosci-5000-zl-z-pakietu-pomocowego-tarczy-antykryzysowej

https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysly/-ratuj-biznes11/jak-otrzymac-dofinansowanie-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-w-przypadku-spadku-obrotow-gospodarczych-w-nastepstwie-wystapienia-covid-19

 

 red.

 

Oceń artykuł:

Średnia ocen: 3.56

Udostępnij artykuł:

Handel przyprawami Handel przyprawami
ZOBACZ WIĘCEJ FILMÓW
POWRÓT DO LISTY
POPRZEDNIE VIDEO KOLEJNE VIDEO

Sprawdź też inne pomysły na biznes

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem