zaloguj / zarejestruj
PRZEWIŃ

Jak otrzymać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

Przypomnijmy, że wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z art. 15zzc w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, może być przyznane jedynie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników prowadzącemu działalność gospodarczą, która podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak otrzymać dofinansowanie przez 3 miesiące prowadzenia działalności w następujących przedziałach:

 • 1 przedział: 3900 zł,
 • 2 przedział: 5460 zł,
 • 3 przedział: 7020 zł.

Aby uzyskać dofinansowanie i w określonej wysokości trzeba spełnić następujące warunki:

 1. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.
 2. Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu 1 stycznia 2020 r. i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku.
 3. Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.
 4. Aby uzyskać wsparcie należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
 5. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego* wynagrodzenia miesięcznie – 1300 zł,
 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie – 1820 zł,
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie – 2340 zł.

Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 3, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. Łącznie można otrzymać dofinansowanie w wysokości:

 • 1 przedział: 3900 zł,
 • 2 przedział: 5460 zł,
 • 3 przedział: 7020 zł.

To niemałe kwoty, trzeba jedynie złożyć wniosek i pamiętać o składaniu co miesiąc oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.

We wniosku, znajduje się algorytm, według którego należy dokonać obliczenia spadku obrotów.

Pamiętajmy, że przedsiębiorca jest obowiązany do:

 1. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu wsparcia przez okres równy okresowi pobierania dofinansowania.
 2. Dofinansowanie, jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.
 3. Dofinansowanie powinno być przeznaczone na koszty prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez okres wynikający z umowy, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu środków proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. Zwrot środków następuje bez odsetek.
 4. We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:
 • byciu osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, niezatrudniającą pracowników;
 • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
 • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
 • nieotrzymaniu i nieubieganiu się o dofinansowanie na ten sam cel z innych środków publicznych;
 • zobowiązaniu do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi;
 • numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. Wszystkie niezbędne oświadczenia znajdują się we wniosku.
 2. Oświadczenia zawarte we wniosku przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

*Wysokość minimalnego wynagrodzenia brutto to 2600 zł. Informacja o wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku 2020 znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1778).

POMOC PUBLICZNA

Dofinansowanie lub rezygnacja z dochodzenia odsetek przy zwrocie dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.)

Pomoc może być udzielona pod warunkiem, że:

 1. Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014 r. ze zm.);
 2. Pomoc będzie udzielana nie później niż do 31 grudnia 2020 r. ;
 3. Pomoc przyznana przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych uwarunkowana jest jej nie przeniesieniem w części lub w całości na producentów surowców i nie jest ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez zainteresowane przedsiębiorstwa.
 4. Wartość pomocy nie przekracza, łącznie z inną pomoc udzielaną zgodnie z Sekcją 3.1 Tymczasowych ram, kwoty 800 000 EUR na jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów unijnych (limit 800 000 EUR jest osobny w stosunku do pomocy de minimis, przez co wartość dotychczas otrzymanej pomocy de minimis nie ma wpływu na możliwą do otrzymania wartość pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce - beneficjent może otrzymać jednocześnie pomoc de minimis w wysokości do 200 000 EUR/100 000 EUR oraz pomoc publiczną w wysokości do 800 tys. EUR).

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z jego integralnymi elementami w postaci załączników nr 1 i nr 2 wraz z umową oraz oświadczeniem należy składać do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy w sposób:

 1. elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=22140#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA;

 1. przesyłając pocztą tradycyjną lub składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do pojemnika ustawionego w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie (wiatrołap budynku), Aleja Solidarności 14A – pamiętając, iż wszystkie dokumenty winny być podpisane łącznie z dwoma egzemplarzami umowy;

Niestety sposób elektroniczny składania wniosku jest dostępny wyłącznie dla posiadaczy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, nie można go dokonać korzystając z popularnego ePUAP.

Uwaga! Dla korzystających z przeglądarek Chrome i Opera wymagana jest instalacja dedykowanego rozszerzenia Podpis elektroniczny Szafir SDK.

ZANIM WYPEŁNISZ I ZŁOŻYSZ WNIOSEK  !!!

KONIECZNIE! Zapoznaj się z zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej  w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz zachowaj szczególną rzetelność przy wypełnieniu wniosku.
Pamiętaj! Wypełnij wszystkie dane łącznie z danymi osoby reprezentującej wnioskodawcę – łącznie z numerem PESEL chyba, że nie został jej nadany. Jeśli jakieś dane Cię nie dotyczą lub ich nie posiadasz np. adresu e-mail wpisz brak lub nie dotyczy.
Pamiętaj!   Do wniosku załącz umowę oraz wszystkie wymagane załączniki.

 • jeśli przesyłasz wniosek drogą elektroniczną załącz druk umowy dostępny na naszej stronie (nie podpisuj i nie skanuj umowy), załączenie druku umowy w formacie pdf jest równoznaczne z akceptacją przez Ciebie warunków umowy.
 • jeśli przesyłasz wniosek drogą tradycyjną lub dostarczasz go do siedziby Urzędu wydrukuj i podpisz wszystkie dokumenty oraz dwa egzemplarze umowy (jeśli posiadasz pieczątkę opieczętuj).

Pamiętaj! Wniosek i umowę mogą podpisać tylko przedsiębiorca lub umocowany pełnomocnik.
Załącz pełnomocnictwo jeśli nie wynikają one bezpośrednio z wpisu CEIDG.
Pamiętaj! Wnioski złożone poza terminem ogłoszonego naboru, niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą stanowiły podstawy do zawarcia umowy. Będziesz musiał złożyć nowy wniosek lub korektę, co wydłuży czas jego realizacji.
Pamiętaj! Aby ubiegać się o wsparcie w art. 15 zzc przedsiębiorca musi mieć aktywną działalność gospodarczą. Dodatkowo okres, który został uwzględniony do obliczenia spadku obrotów (zarówno w 2020 r. jak i 2019 r.), musi być w czasie, gdy działalność była aktywna.
 
Poniżej zamieszczamy link do umowy oraz wniosków: https://tczew.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

 

Jak otrzymać pomoc z różnych instytucji w ramach tarczy antykryzysowej na prowadzenie działalności gospodarczej:

Z BGK: https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysly/w-miescie/swiat-walczy-z-koronawirusem-polskie-firmy-moga-liczyc-na-wsparcie-banku-gospodarstwa-krajowego

Z PARP: https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysly/-ratuj-biznes11/fundusze-unijne-to-dla-malych-i-srednich-firm-szansa-w-kryzysie-wywolanym-pandemia-covid-19

Z ZUS: https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysly/-ratuj-biznes11/jak-zlozyc-wniosek-o-zwolnienie-ze-skladek-zus

Z PUP: https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysly/-ratuj-biznes11/jak-uzyskac-pozyczke-w-wysokosci-5000-zl-z-pakietu-pomocowego-tarczy-antykryzysowej

https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysly/-ratuj-biznes11/jak-otrzymac-dofinansowanie-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-w-przypadku-spadku-obrotow-gospodarczych-w-nastepstwie-wystapienia-covid-19

 

Zaktualizowane zasady znajdziesz tutaj: Zaktualizowane zasady

 

Oceń artykuł:

Średnia ocen: 3.69

Udostępnij artykuł:

Fitness na trampolinach. Skokami po zdrowie i super sylwetkę Fitness na trampolinach. Skokami po zdrowie i super sylwetkę
ZOBACZ WIĘCEJ FILMÓW
POWRÓT DO LISTY
POPRZEDNIE VIDEO KOLEJNE VIDEO

Sprawdź też inne pomysły na biznes

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem