zaloguj / zarejestruj
PRZEWIŃ

Jak uzyskać pożyczkę w wysokości 5000 zł

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy - samozatrudnionego podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, będzie prowadził działalność gospodarczą i poinformuje o tym powiatowy urząd pracy składając wniosek o umorzenie pożyczki, stanowiący załącznik nr 2 do umowy, w terminie 14 dni od dnia spełnienia tego warunku.Umorzenie obejmuje również pożyczkę zaciągniętą przez mikroprzedsiębiorcę zatrudniającego do 9 pracowników na umowę o pracę,o ile nie zmnieszył stanu zatrudnienia.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jak wypełnić i złożyć wniosek wraz z umową o pożyczkę 5 tys.zł drogą tradycyjną krok po kroku.
 • Jak wypełnić i złożyć wniosek wraz z umową o pożyczkę 5 tys. zł drogą elektroniczną krok po kroku.
 • Jak poznać inne pomysły na biznes sprawdź tutaj.
 • Jak zadbać o wzrost swojego biznesu w oparciu o franczyzę sprawdź tutaj.

 

Warunki,które musi spełniać mikroprzedsiębiorca zatrudniający od 1 do 9 osób,aby otrzymać pożyczkę poniżej: 

 • prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.;
 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników;
 • osiągał roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów bilansu przedsiębiorcy sporządzonego na koniec jednego roku z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Szczegóły dotyczące pożyczki:

 • pożyczka może być udzielona do wysokości 5000 zł;
 • oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski;
 • okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie 3 miesięcy od dnia jej udzielenia;
 • wniosek o pożyczkę składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

UWAGA! Zgodnie z interpretacją MRPiPS o pożyczkę mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. spełniali definicję pracodawcy, tj. zatrudniali (na podstawie umowy o pracę) co najmniej jednego pracownika.Po podpisaniu przez Prezydenta RP 17 kwietnia ustawy zwanej popularnie "tarczą 2.0" o pożyczkę mogą ubiegać się również samozatrudnieni nie zatrudniający pracowników.

Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty należy składać do właściwego powiatowego urzędu pracy w jeden z następujących sposobów:

 • elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego - ePUAP, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia w serwisie www.praca.gov.pl – wraz z załączoną podpisaną umową;
 • w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do pojemnika (jeśli właściwy powiatowy urząd pracy taki pojemnik udostępni) – wraz z dwoma egzemplarzami podpisanej umowy;
 • przesyłając tradycyjną pocztą na adres właściwego powiatowego urzędu pracy – wraz z dwoma egzemplarzami podpisanej umowy.

Sprawdziliśmy, jak przebiega składanie wniosków o pożyczkę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie. Według opinii pani dyrektor Ewy Uzdowskiej występują następujące problemy:

 • przedsiębiorcy często nie wiedzą, że pożyczka jest do zwrotu, jeżeli zmniejszą stan zatrudnienia w ciągu trzech miesięcy od jej udzielenia;
 • wnioski są niekompletne i brakuje podpisów pod umową;
 • należy być rozważnym przy pracownikach młodocianych – ich zatrudnienie upoważnia do złożenia wniosku, ale później umowy są najczęściej rozwiązywane, co skutkuje koniecznością zwrotu pożyczki.

Uwaga! Należności z tytułu udzielonej pożyczki wraz z odsetkami będą mogły zostać umorzone na wniosek mikroprzedsiębiorcy. Ale tylko wówczas, jeśli przez okres trzech miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszył on stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na 29 lutego 2020 r. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca będzie zobowiązany do przedłożenia oświadczenia o niezmniejszeniu stanu zatrudnienia.

Poniżej zamieszczamy link do umowy oraz wniosków: https://tczew.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka.

ZANIM WYPEŁNISZ I ZŁOŻYSZ WNIOSEK:

 1. Zapoznaj się z zasadami ubiegania się o środki funduszu pracy na uzyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy oraz zachowaj szczególną rzetelność przy wypełnianiu wniosku.
 2. Wypełnij wszystkie dane, łącznie z numerem PESEL, chyba że nie został Ci nadany; podaj również adres e-mail, numer telefonu i dane osoby składającej wniosek. Jeśli jakieś dane Cię nie dotyczą lub ich nie posiadasz (np. adresu e-mail) – wpisz „brak”.
 3. Ważne! W pozycji „Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na dzień 29 lutego 2020 r.” przedsiębiorca podaje liczbę zatrudnionych łącznie z pracownikami przebywającymi na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego.
 4. Pamiętaj! Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą stanowiły podstawy do zawarcia umowy. Będziesz musiał złożyć korektę wniosku.
 5. Pamiętaj! Do wniosku załącz umowę pożyczki.
 • Jeśli przesyłasz wniosek drogą elektroniczną, załącz druk umowy w formie pliku PDF dostępnego na naszej stronie (nie podpisuj ani nie skanuj umowy); załączenie druku umowy w formacie PDF jest równoznaczne z akceptacją przez Ciebie warunków umowy.
 • Jeśli przesyłasz wniosek drogą tradycyjną lub dostarczasz go do siedziby urzędu, wydrukuj i podpisz dwa egzemplarze umowy (jeśli posiadasz pieczątkę, opieczętuj).

Wniosek o pożyczkę drogą tradycyjną - krok po kroku

W częściach A i B formularza wniosku (odpowiednio kolor żółty i zielony) należy wpisać właściwy urząd pracy oraz dane wnioskodawcy. Oprócz danych podstawowych warto dodać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, ponieważ w przypadku braków w treści wniosku znacznie szybciej zostaniemy poinformowani o konieczności i sposobie ich uzupełnienia.

W części A formularza wniosku w pozycji PESEL wpisujemy zawsze swój numer PESEL.

W segmentach C i D wniosku (odpowiednio kolor żółty i zielony) trzeba wpisać kwotę pożyczki, o której otrzymanie wnosimy – maksymalnie do 5000 zł, numer rachunku bankowego przedsiębiorcy, a także bardzo istotną informację, czyli liczbę zatrudnionych pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy na dzień 29 lutego 2020 r. Utrzymanie tej samej liczby zatrudnionych w tym samym wymiarze czasu pracy stanowi podstawę do umorzenia przyznanej pożyczki. Na koniec wniosek należy podpisać.

Do wniosku trzeba także dołączyć 2 egzemplarze podpisanej umowy pożyczki, którą zawiera się z miejscowo właściwym powiatowym urzędem pracy (przy wysłaniu pocztą lub dostarczeniu do skrzynki w PUP). Druki umów oraz wzory formularzy znajdują się na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy.

Jeżeli pożyczka zostanie przyznana, a przedsiębiorca przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r., można w terminie 14 dni, licząc od dnia spełnienia tego warunku, złożyć wniosek o umorzenie pożyczki. Wniosek wypełnia się w sposób analogiczny do opisanego powyżej, wskazując dodatkowe dane w postaci dokumentu tożsamości, kwoty udzielonej pożyczki, daty jej udzielenia oraz numeru umowy pożyczki.

Wniosek o pożyczkę drogą elektroniczną - krok po kroku

Wniosek elektroniczny można podpisać podpisem elektronicznym kwalifikowanym.W przypadku składania wniosku opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w wersji przeglądarki Google Chrome i Opera wymagana jest instalacja dedykowanego rozszerzenia Podpis elektroniczny Szafir SDK oraz dodatkowej aplikacji Szafir Host udostępniającej funkcje podpisu elektronicznego.Istotną uwagą jest, aby w toku składania elektronicznego wniosku, wypełniając formularz, usunąć załącznik nr 2 – dokument pełnomocnictwa.Wniosek można złożyć także wykorzystując ePUAP.Poniżej piszemy jak to zrobić krok po kroku.

Wniosek składamy elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. W tym celu trzeba mieć przynajmniej Profil Zaufany (ten z kolei można założyć za pośrednictwem bankowości internetowej bez konieczności wychodzenia z domu).

1.Po wejściu na stronę praca.gov.pl wybieramy opcję "Tarcza antykryzysowa" (na naszym zdjęciu oznaczona czerwoną strzałką).  

2.Następnie jesteśmy przenoszeni na stronę, gdzie do wyboru mamy pięć opcji. Nas interesuje: "Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (PSZ-PKDG)".

3.Zamiast trafić od razu do formularza, trafiamy na stronę, gdzie znajdują się dokładne wyjaśnienia, co musimy przygotować oraz jasna i czytelna instrukcja wypełnienia formularza.

4.Po wyborze urzędu właściwego ze względu na adres prowadzenia dzialalności gospodarczej trafiamy na intuicyjny do wypełnienia wniosek. Podajemy w nim po kolei dane przedsiębiorcy, adres siedziby firmy, numer telefonu i adres e-mail, numer oraz numer i serię dowodu osobistego. Następnie przechodzimy do wpisania kwoty, którą chcemy otrzymać oraz podania rachunku bankowego, na który ma ona trafić.

Samozatrudnieni mogą zatrzymać się przy pytaniu o to, jaki stan zatrudnienia podać, jednak zgodnie z instrukcją, powinni wpisać w tym polu 0.

5.Dalsza część wniosku to oświadczenia dotyczące m.in. tego, że posiada się odpowiedni status mikroprzedsiębiorcy, prowadziło działalność przed 1 marca 2020 r. oraz zobowiązanie do wykorzystania pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem.

6.Następnie trzeba dodać do wniosku załączniki - umowę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności oraz formularz związany z pomocą publiczną (Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID - 19.Oba dokumenty znajdują się na stronach internetowych urzędów pracy.

7.Później pozostaje nam tylko podpisać elektronicznie dokument i wysłać do rozpatrzenia.

 

Jak otrzymać pomoc z różnych instytucji w ramach tarczy antykryzysowej na prowadzenie działalności gospodarczej:

Z BGK: https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysly/w-miescie/swiat-walczy-z-koronawirusem-polskie-firmy-moga-liczyc-na-wsparcie-banku-gospodarstwa-krajowego

Z PARP: https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysly/-ratuj-biznes11/fundusze-unijne-to-dla-malych-i-srednich-firm-szansa-w-kryzysie-wywolanym-pandemia-covid-19

Z ZUS: https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysly/-ratuj-biznes11/jak-zlozyc-wniosek-o-zwolnienie-ze-skladek-zus

Z PUP: https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysly/-ratuj-biznes11/jak-uzyskac-pozyczke-w-wysokosci-5000-zl-z-pakietu-pomocowego-tarczy-antykryzysowej

https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysly/-ratuj-biznes11/jak-otrzymac-dofinansowanie-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-w-przypadku-spadku-obrotow-gospodarczych-w-nastepstwie-wystapienia-covid-19

Pomocny link do strony Ministerstwa Rozwoju: https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-20-co-sie-zmienia-dla-przedsiebiorcow

Podsumujmy. Najważniejsze zmiany w "tarczy antykryzysowej 2.0" to:

 • objęcie pomocą firm założonych od 1 lutego do 1 kwietnia 2020 r.,
 • zwolnienie z opłacania składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r. rozszerzone na firmy zatrudniające od 10 do 49 osób,
 • możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego – nie więcej niż trzykrotnie,
 • pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników,
 • niewliczanie do przychodu zwolnienia ze składek i mikropożyczek,
 • zniesiony warunek granicznej kwoty przychodu w przypadku świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność, przyznawanych po raz pierwszy (również tych, w sprawie których wnioski zostały już złożone od 1 kwietnia 2020 r.),
 • zmiana dotycząca świadczeń postojowych dla osób realizujących umowy cywilnoprawne, przyznawanych po raz pierwszy – wcześniej obowiązywał warunek obowiązywania umowy zawartej przed 1 lutego, a teraz przed 1 kwietnia,
 • możliwość odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r. (dotyczy wszystkich płatników składek, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa).

Jeszcze o interwencji Rzecznika MŚP,która spowodowała dołączenie do grupy beneficjentów pożyczki 5000 zł osób samozatrudnionych.Rzecznikowi Adamowi Abramowiczowi dziękujemy.

Pismem z 3 kwietnia 2020 r. Rzecznik MŚP zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o niezwłoczne udzielenie wiążącej informacji i wyjaśnień w kwestii wątpliwości co do możliwości skorzystania z pożyczki w wysokości do 5000 zł, będącej jednym z instrumentów pomocowych przewidzianych tzw. Tarczą Antykryzysową. Do Rzecznika MŚP docierały bowiem liczne wątpliwości przedsiębiorców, czy w przypadku, gdy posiadają status mikroprzedsiębiorcy, a nie zatrudniają żadnego pracownika, mogą sięgać, po tę pomoc.

Ustawodawca postanowił przeciąć wątpliwości w tym zakresie i uściślić przepisy w kierunku wykładni zaproponowanej przez Rzecznika MŚP. Na mocy ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) zmianie uległ art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374). Jak wskazuje uzasadnienie do projektu powyższej ustawy zmieniającej celem takiego zabiegu jest Rozszerzenie kręgu mikroprzedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z pożyczki, o podmioty, które nie zatrudniają pracowników poprzez rezygnację z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Warunek ten będzie miał zastosowanie do wszystkich pożyczek, tj. również tych, które zostaną udzielone do dnia wejścia w życie przedmiotowej zmiany.

Dodatkowo ustawodawca wskazał wyraźnie, iż przychód z tytułu umorzenia tej pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Zdjęcie na czołowkę autorstwa Andrea Piacquadio z Pexels

Oceń artykuł:

Średnia ocen: 3.50

Udostępnij artykuł:

Franczyza bez cięć odc.4 Franczyza bez cięć odc.4
ZOBACZ WIĘCEJ FILMÓW
POWRÓT DO LISTY
POPRZEDNIE VIDEO KOLEJNE VIDEO

Sprawdź też inne pomysły na biznes

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem