zaloguj
PRZEWIŃ

Jak uzyskać pożyczkę w wysokości 5000 zł z pakietu pomocowego – tarczy antykryzysowej

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy - samozatrudnionego podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, będzie prowadził działalność gospodarczą i poinformuje o tym powiatowy urząd pracy składając wniosek o umorzenie pożyczki, stanowiący załącznik nr 2 do umowy, w terminie 14 dni od dnia spełnienia tego warunku.Umorzenie obejmuje również pożyczkę zaciągniętą przez mikroprzedsiębiorcę zatrudniającego do 9 pracowników na umowę o pracę,o ile nie zmnieszył stanu zatrudnienia.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jak wypełnić i złożyć wniosek wraz z umową o pożyczkę 5 tys.zł drogą tradycyjną krok po kroku.

 • Jak wypełnić i złożyć wniosek wraz z umową o pożyczkę 5 tys. zł drogą elektroniczną krok po kroku.

 

 

Warunki,które musi spełniać mikroprzedsiębiorca zatrudniający od 1 do 9 osób,aby otrzymać pożyczkę poniżej: 

 • prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.;
 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników;
 • osiągał roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów bilansu przedsiębiorcy sporządzonego na koniec jednego roku z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Szczegóły dotyczące pożyczki:

 • pożyczka może być udzielona do wysokości 5000 zł;
 • oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski;
 • okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie 3 miesięcy od dnia jej udzielenia;
 • wniosek o pożyczkę składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

UWAGA! Zgodnie z interpretacją MRPiPS o pożyczkę mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. spełniali definicję pracodawcy, tj. zatrudniali (na podstawie umowy o pracę) co najmniej jednego pracownika.Po podpisaniu przez Prezydenta RP 17 kwietnia ustawy zwanej popularnie "tarczą 2.0" o pożyczkę mogą ubiegać się również samozatrudnieni nie zatrudniający pracowników.

Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty należy składać do właściwego powiatowego urzędu pracy w jeden z następujących sposobów:

 • elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego - ePUAP, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia w serwisie www.praca.gov.pl – wraz z załączoną podpisaną umową;
 • w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do pojemnika (jeśli właściwy powiatowy urząd pracy taki pojemnik udostępni) – wraz z dwoma egzemplarzami podpisanej umowy;
 • przesyłając tradycyjną pocztą na adres właściwego powiatowego urzędu pracy – wraz z dwoma egzemplarzami podpisanej umowy.

Sprawdziliśmy, jak przebiega składanie wniosków o pożyczkę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie. Według opinii pani dyrektor Ewy Uzdowskiej występują następujące problemy:

 • przedsiębiorcy często nie wiedzą, że pożyczka jest do zwrotu, jeżeli zmniejszą stan zatrudnienia w ciągu trzech miesięcy od jej udzielenia;
 • wnioski są niekompletne i brakuje podpisów pod umową;
 • należy być rozważnym przy pracownikach młodocianych – ich zatrudnienie upoważnia do złożenia wniosku, ale później umowy są najczęściej rozwiązywane, co skutkuje koniecznością zwrotu pożyczki.

Uwaga! Należności z tytułu udzielonej pożyczki wraz z odsetkami będą mogły zostać umorzone na wniosek mikroprzedsiębiorcy. Ale tylko wówczas, jeśli przez okres trzech miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszył on stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na 29 lutego 2020 r. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca będzie zobowiązany do przedłożenia oświadczenia o niezmniejszeniu stanu zatrudnienia.

Poniżej zamieszczamy link do umowy oraz wniosków: https://tczew.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka.

ZANIM WYPEŁNISZ I ZŁOŻYSZ WNIOSEK:

 1. Zapoznaj się z zasadami ubiegania się o środki funduszu pracy na uzyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy oraz zachowaj szczególną rzetelność przy wypełnianiu wniosku.
 2. Wypełnij wszystkie dane, łącznie z numerem PESEL, chyba że nie został Ci nadany; podaj również adres e-mail, numer telefonu i dane osoby składającej wniosek. Jeśli jakieś dane Cię nie dotyczą lub ich nie posiadasz (np. adresu e-mail) – wpisz „brak”.
 3. Ważne! W pozycji „Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na dzień 29 lutego 2020 r.” przedsiębiorca podaje liczbę zatrudnionych łącznie z pracownikami przebywającymi na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego.
 4. Pamiętaj! Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą stanowiły podstawy do zawarcia umowy. Będziesz musiał złożyć korektę wniosku.
 5. Pamiętaj! Do wniosku załącz umowę pożyczki.
 • Jeśli przesyłasz wniosek drogą elektroniczną, załącz druk umowy w formie pliku PDF dostępnego na naszej stronie (nie podpisuj ani nie skanuj umowy); załączenie druku umowy w formacie PDF jest równoznaczne z akceptacją przez Ciebie warunków umowy.
 • Jeśli przesyłasz wniosek drogą tradycyjną lub dostarczasz go do siedziby urzędu, wydrukuj i podpisz dwa egzemplarze umowy (jeśli posiadasz pieczątkę, opieczętuj).

Wniosek o pożyczkę drogą tradycyjną - krok po kroku

W częściach A i B formularza wniosku (odpowiednio kolor żółty i zielony) należy wpisać właściwy urząd pracy oraz dane wnioskodawcy. Oprócz danych podstawowych warto dodać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, ponieważ w przypadku braków w treści wniosku znacznie szybciej zostaniemy poinformowani o konieczności i sposobie ich uzupełnienia.

W części A formularza wniosku w pozycji PESEL wpisujemy zawsze swój numer PESEL.

W segmentach C i D wniosku (odpowiednio kolor żółty i zielony) trzeba wpisać kwotę pożyczki, o której otrzymanie wnosimy – maksymalnie do 5000 zł, numer rachunku bankowego przedsiębiorcy, a także bardzo istotną informację, czyli liczbę zatrudnionych pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy na dzień 29 lutego 2020 r. Utrzymanie tej samej liczby zatrudnionych w tym samym wymiarze czasu pracy stanowi podstawę do umorzenia przyznanej pożyczki. Na koniec wniosek należy podpisać.

Do wniosku trzeba także dołączyć 2 egzemplarze podpisanej umowy pożyczki, którą zawiera się z miejscowo właściwym powiatowym urzędem pracy (przy wysłaniu pocztą lub dostarczeniu do skrzynki w PUP). Druki umów oraz wzory formularzy znajdują się na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy.

Jeżeli pożyczka zostanie przyznana, a przedsiębiorca przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r., można w terminie 14 dni, licząc od dnia spełnienia tego warunku, złożyć wniosek o umorzenie pożyczki. Wniosek wypełnia się w sposób analogiczny do opisanego powyżej, wskazując dodatkowe dane w postaci dokumentu tożsamości, kwoty udzielonej pożyczki, daty jej udzielenia oraz numeru umowy pożyczki.

Wniosek o pożyczkę drogą elektroniczną - krok po kroku

Wniosek elektroniczny można podpisać podpisem elektronicznym kwalifikowanym.W przypadku składania wniosku opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w wersji przeglądarki Google Chrome i Opera wymagana jest instalacja dedykowanego rozszerzenia Podpis elektroniczny Szafir SDK oraz dodatkowej aplikacji Szafir Host udostępniającej funkcje podpisu elektronicznego.Istotną uwagą jest, aby w toku składania elektronicznego wniosku, wypełniając formularz, usunąć załącznik nr 2 – dokument pełnomocnictwa.Wniosek można złożyć także wykorzystując ePUAP.Poniżej piszemy jak to zrobić krok po kroku.

Wniosek składamy elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. W tym celu trzeba mieć przynajmniej Profil Zaufany (ten z kolei można założyć za pośrednictwem bankowości internetowej bez konieczności wychodzenia z domu).

1.Po wejściu na stronę praca.gov.pl wybieramy opcję "Tarcza antykryzysowa" (na naszym zdjęciu oznaczona czerwoną strzałką).  

2.Następnie jesteśmy przenoszeni na stronę, gdzie do wyboru mamy pięć opcji. Nas interesuje: "Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (PSZ-PKDG)".

3.Zamiast trafić od razu do formularza, trafiamy na stronę, gdzie znajdują się dokładne wyjaśnienia, co musimy przygotować oraz jasna i czytelna instrukcja wypełnienia formularza.

4.Po wyborze urzędu właściwego ze względu na adres prowadzenia dzialalności gospodarczej trafiamy na intuicyjny do wypełnienia wniosek. Podajemy w nim po kolei dane przedsiębiorcy, adres siedziby firmy, numer telefonu i adres e-mail, numer oraz numer i serię dowodu osobistego. Następnie przechodzimy do wpisania kwoty, którą chcemy otrzymać oraz podania rachunku bankowego, na który ma ona trafić.

Samozatrudnieni mogą zatrzymać się przy pytaniu o to, jaki stan zatrudnienia podać, jednak zgodnie z instrukcją, powinni wpisać w tym polu 0.

5.Dalsza część wniosku to oświadczenia dotyczące m.in. tego, że posiada się odpowiedni status mikroprzedsiębiorcy, prowadziło działalność przed 1 marca 2020 r. oraz zobowiązanie do wykorzystania pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem.

6.Następnie trzeba dodać do wniosku załączniki - umowę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności oraz formularz związany z pomocą publiczną (Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID - 19.Oba dokumenty znajdują się na stronach internetowych urzędów pracy.

7.Później pozostaje nam tylko podpisać elektronicznie dokument i wysłać do rozpatrzenia.

 

Jak otrzymać pomoc z różnych instytucji w ramach tarczy antykryzysowej na prowadzenie działalności gospodarczej:

Z BGK: https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysly/w-miescie/swiat-walczy-z-koronawirusem-polskie-firmy-moga-liczyc-na-wsparcie-banku-gospodarstwa-krajowego

Z PARP: https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysly/-ratuj-biznes11/fundusze-unijne-to-dla-malych-i-srednich-firm-szansa-w-kryzysie-wywolanym-pandemia-covid-19

Z ZUS: https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysly/-ratuj-biznes11/jak-zlozyc-wniosek-o-zwolnienie-ze-skladek-zus

Z PUP: https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysly/-ratuj-biznes11/jak-uzyskac-pozyczke-w-wysokosci-5000-zl-z-pakietu-pomocowego-tarczy-antykryzysowej

https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysly/-ratuj-biznes11/jak-otrzymac-dofinansowanie-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-w-przypadku-spadku-obrotow-gospodarczych-w-nastepstwie-wystapienia-covid-19

Pomocny link do strony Ministerstwa Rozwoju: https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-20-co-sie-zmienia-dla-przedsiebiorcow

Podsumujmy. Najważniejsze zmiany w "tarczy antykryzysowej 2.0" to:

 • objęcie pomocą firm założonych od 1 lutego do 1 kwietnia 2020 r.,
 • zwolnienie z opłacania składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r. rozszerzone na firmy zatrudniające od 10 do 49 osób,
 • możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego – nie więcej niż trzykrotnie,
 • pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników,
 • niewliczanie do przychodu zwolnienia ze składek i mikropożyczek,
 • zniesiony warunek granicznej kwoty przychodu w przypadku świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność, przyznawanych po raz pierwszy (również tych, w sprawie których wnioski zostały już złożone od 1 kwietnia 2020 r.),
 • zmiana dotycząca świadczeń postojowych dla osób realizujących umowy cywilnoprawne, przyznawanych po raz pierwszy – wcześniej obowiązywał warunek obowiązywania umowy zawartej przed 1 lutego, a teraz przed 1 kwietnia,
 • możliwość odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r. (dotyczy wszystkich płatników składek, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa).

Jeszcze o interwencji Rzecznika MŚP,która spowodowała dołączenie do grupy beneficjentów pożyczki 5000 zł osób samozatrudnionych.Rzecznikowi Adamowi Abramowiczowi dziękujemy.

Pismem z 3 kwietnia 2020 r. Rzecznik MŚP zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o niezwłoczne udzielenie wiążącej informacji i wyjaśnień w kwestii wątpliwości co do możliwości skorzystania z pożyczki w wysokości do 5000 zł, będącej jednym z instrumentów pomocowych przewidzianych tzw. Tarczą Antykryzysową. Do Rzecznika MŚP docierały bowiem liczne wątpliwości przedsiębiorców, czy w przypadku, gdy posiadają status mikroprzedsiębiorcy, a nie zatrudniają żadnego pracownika, mogą sięgać, po tę pomoc.

Ustawodawca postanowił przeciąć wątpliwości w tym zakresie i uściślić przepisy w kierunku wykładni zaproponowanej przez Rzecznika MŚP. Na mocy ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) zmianie uległ art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374). Jak wskazuje uzasadnienie do projektu powyższej ustawy zmieniającej celem takiego zabiegu jest Rozszerzenie kręgu mikroprzedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z pożyczki, o podmioty, które nie zatrudniają pracowników poprzez rezygnację z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Warunek ten będzie miał zastosowanie do wszystkich pożyczek, tj. również tych, które zostaną udzielone do dnia wejścia w życie przedmiotowej zmiany.

Dodatkowo ustawodawca wskazał wyraźnie, iż przychód z tytułu umorzenia tej pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Zdjęcie na czołowkę autorstwa Andrea Piacquadio z Pexels

Oceń artykuł:

Średnia ocen: 3.40

Udostępnij artykuł:

Zarabiaj efektownym show ! Zarabiaj efektownym show !
ZOBACZ WIĘCEJ FILMÓW
POWRÓT DO LISTY
POPRZEDNIE VIDEO KOLEJNE VIDEO
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem