zaloguj / zarejestruj

Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO dobrepomyslynabiznes.pl
 

Drogi Kliencie,

dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresami internetowymi http://dobrepomyslynabiznes.pl/ (dalej jako: “DPB”, ”Serwis”, „Serwis Internetowy”). Dpb jest portalem nowoczesnej franczyzy i systemów partnerskich. Serwis Internetowy zawiera informacje o pomysłach na biznes i konceptach franczyzowych oraz partnerskich. Serwis Internetowy skierowany jest do franczyzodawców, franczyzobiorców oraz osób zainteresowanych prezentowanymi pomysłami na biznes. Za pomocą Serwisu Internetowego możliwe jest między innymi dodawanie wizytówek franczyzodawców, pomysłów na biznes oraz przeglądanie aktualności z rynku franczyzy.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z dpb, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń między nami.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

Zespół dpb

 

 

O NAS

Właścicielem serwisu http://dobrepomyslynabiznes.pl  jest 4Biznes.eu z siedzibą w Pelplinie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Sambora 17, Pelplin,83-130); NIP: 5931005700; REGON: 220016060 oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@dobrepomyslynabiznes.pl (dalej jako: „Usługodawca”).

DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający utworzenie konta.
 3. KLIENT – Usługobiorca będący osobą fizyczną korzystający z dpb na warunkach i w zakresie określonym w Regulaminie.
 4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. KONTO – Usługa Elektroniczna; oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy; w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o zamieszczonych przez niego danych w Serwisie Internetowym.
 6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Ogłoszeniach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
 7. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
 8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 9. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, DPB - serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://dobrepomyslynabiznes.pl/.
 10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 11. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w dpb.
 12. USŁUGODAWCA - 4Biznes.eu z siedzibą w Pelplinie (adres siedziby i adres do doręczeń: u Sambora 17, Pelplin,83-130); NIP: 5931005700; REGON: 220016060 oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@dobrepomyslynabiznes.pl
 13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze z).

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z DPB

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu Internetowego, z zastrzeżeniem postanowień skierowanych wyraźnie jedynie do konsumentów albo do przedsiębiorców. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z dpb w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 20. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. Dokładny opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania, w tym funkcjonalności i zasad odpłatności w Serwisie Internetowym dostępny jest na stronach Serwisu Internetowego.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Serwisu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania
   

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Newsletter, Dodaj pomysł oraz Katalog Franczyz. Korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie jest nieodpłatne i następuje na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny zakończenia korzystania z Usługi Elektronicznej poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dobrepomyslynabiznes.pl lub też pisemnie na adres: ul. Sambora 17, 83-130 Pelplin.
 3. Poza Usługami Elektronicznymi w Serwisie Internetowym dostępne są także produkty i usługi takie jak: Aktualności, Strefa Zobacz na własne oczy, Strefa Pomysłów na biznes. Funkcjonalności wskazane w zdaniu poprzednim są dostępne dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy, są nieodpłatne i nie wymagają posiadania Konta, a do korzystania z nich wystarczy przejście do odpowiedniej zakładki Serwisu.   
 4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.Wskazanie źródła pochodzenia zdjęcia jest wymagane. Usługobiorca nie możecie przesyłać zdjęć osób trzecich bez ich zgody.

KONTO

 1. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji poprzez kliknięcie pola „Załóż konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: nazwa użytkownika, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 2. Posiadanie Konta może być konieczne do korzystane z innych Usług Elektronicznych i funkcjonalności Serwisu oraz do zakupu produktów i usług, o czym Usługobiorca jest każdorazowo informowany na stronie Serwisu. 

NEWSLETTER

 1.          1. Korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie czterech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) po podaniu w zakładce Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu                poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) wybraniu rodzaju Newslettera, (3) kliknięciu pola „Wyślij”, (4) potwierdzeniu chęci zapisu na Newsletter poprzez                      kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dobrepomyslynabiznes.pl lub też pisemnie na adres: ul. Sambora 17, Pelplin 83-130.
   

DODAJ POMYSŁ

 1. Przeglądanie informacji dostępnych w ramach Usługi Elektronicznej – STREFA POMYSŁÓW NA BIZNES możliwe jest po przejściu do odpowiedniej zakładki w Serwisie Internetowym oznaczonej jako POMYSŁ NA BIZNES i nie wymaga posiadania Konta w Serwisie. W ramach tej Usługi Elektronicznej Usługobiorca ma możliwość dodawania i modyfikowania informacji dostępnych w jej ramach.  
 2. Dodanie POMYSŁU NA BIZNES wymaga wybrania odpowiedniej kategorii DODAJ SWÓJ POMYSŁ i wypełnienia odpowiedniego formularza wskazanego na stronie Serwisu. Nie obejmuje dodawania konceptów franczyzowych i licencji oraz programów partnerskich.Dodana informacja jest widoczna w Serwisie po jej akceptacji przez Usługodawcę.
 3. Informacje zamieszczane przez Usługobiorcę w ramach Usługi Elektronicznej - DODAJ SWÓJ POMYSŁ muszą być zgodne ze stanem faktycznym i wymagają wskazania źródła pochodzenia zdjęcia i w przypadku zdjęć osób trzecich ich zgody.

PRODUKTY I USŁUGI DOSTĘPNE W SERWISIE INTRNETOWYM

 1. W Serwisie Internetowym dostępne jest katalog franczyz, w którym możliwe jest zapoznanie się z wizytówkami franczyzodawców. Przeglądanie wizytówek jest nieodpłatne. Płatne jest ich wyróżnienie na stronie głównej Serwisu.   
 2. Dostępne na stronie Serwisu Internetowego produkty oraz usługi są płatne. Ceny poszczególnych produktów oraz usług dostępne są za pobraniem na stronach Serwisu Internetowego. W celu uzyskania aktualnego cennika reklam należy wypełnić formularz z zapytaniem na właściwej podstronie Serwisu internetowego.
 3. Produkty oraz usługa Usługobiorca może zakupić za pomocą Formularza Zamówień w Serwisie Internetowym.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Produkty i usługi można nabyć kontaktując się bezpośrednio z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Formularze Zamówień produktów i usług dostępne są na stronach Serwisu Internetowego: http://www.dobrepomyslynabiznes.pl/reklama
 3. Ceny poszczególnych produktów oraz usług są udostępnione w cenniku  danego produktu bądź usługi.


   

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Usługodawca udostępnia płatność przelewem tradycyjnym lub gotówką za korzystanie z odpłatnych Usług Elektronicznych

 

REKLAMACJE DOTYCZĄCE  DPB

1.    Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, produktów i usług mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@dobrepomyslynabiznes.pl lub pisemnie na adres: ul. Sambora 17 Pelplin 83-130.

2.     Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.     Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Sambora 17, Pelplin 83-130 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dobrepomyslynabiznes.pl.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA   

      ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1.Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.

2.W przypadku opóźnienia w płatności, zastrzegamy sobie prawo odmowy zawarcia kolejnych umów oraz wstrzymania realizacji już zawartych umów do czasu uiszczenia należnych płatności, co nie rodzi po Państwa stronie żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

3.W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z umową, nie są Państwo uprawnieni do wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron. 

4.Jakakolwiek zwłoka lub niewywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez nas nie będą stanowiły podstawy dla Państwa do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które nie ponosimy odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczyniliśmy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 2. Umowy zawierane poprzez dpb zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 3. Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt bezpośrednio z Państwa opiekunem lub korzystając z danych podanych w stopce.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół dpb

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem