zaloguj
PRZEWIŃ

Jak otrzymać 23 tys. zł dotacji na finansowanie bieżących potrzeb firmy

-  Otrzymaliśmy dodatkowe informacje od Pani Anny Głuszek naczelnik Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:" Obecnie, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P jest w trakcie prac programowych, których celem jest wdrożenie dotacyjnego systemu finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstw, których sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu w związku z wystąpieniem COVID-19. Finansowanie obejmie koszty związane z prowadzeniem działalności według stawek jednostkowych (do maksymalnej wysokości 50 tys. zł). Środki w wysokości ok. 50 mln zł będą rozdysponowane w formule grantowej tzn. przez wyznaczonego operatora. Co do zasady Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zamierza przyjąć zaproponowane przez MFiPR założenia dla przedmiotowego wsparcia, jednakże poszczególne kryteria wymagają jeszcze konsultacji i dostosowania do obecnie panujących warunków w regionie.  Granty dla MŚP zostaną uruchomione w lipcu tego roku. Prześlemy szczegółowe warunki wsparcia jak tylko zostaną zaakceptowane kryteria wyboru projektów.Ponadto prosimy obserwować naszą stronę internetową https://koronawirus.kujawsko-pomorskie.pl/, w ramach której na bieżąco są aktualizowane informacje o pomocy dla sektora MŚP (4 czerwca)

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w dniu 19 maja br. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (dalej: TARR S.A.) ogłosiła konkurs grantowy na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie dywersyfikacji działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19 na kwotę 32,2 mln zł. Łączna wartość projektu grantowego TARR S.A., w ramach którego do końca roku będą wspierane również MŚP uczestniczące w łańcuchach dostaw produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19 i zakup oczyszczaczy powietrza to 65 mln zł ze środków RPO WK-P (https://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/fundusz-wsparcia-inwestycyjnego-covid-19/).
W obszarze instrumentów zwrotnych w ramach RPO WK-P oraz środków powracających z Instrumentów Inżynierii Finansowanej 2007-2013 celem jak najszybszego i najskuteczniejszego reagowania na negatywne skutki pandemii COVID-19 wprowadzono szereg elastycznych rozwiązań, umożliwiających lub ułatwiających pożyczkobiorcom spłatę zobowiązań w ramach już podpisanych umów, tj. wydłużenia o dodatkowe 6 m-cy karencji w spłacie pożyczki (karencja może trwać nawet do 12 m-cy);  wprowadzenie wakacji kredytowych w spłacie kapitału i odsetek od zaciągniętej pożyczki (dodatkowe 4 m-ce); wydłużenie terminu spłat zaciągniętego zobowiązania (nawet o 2 lata), zmiany harmonogramu spłat.

Jednocześnie wprowadzono na rynek pożyczki typowo płynnościowe o preferencyjnym oprocentowaniu. Przedmiotowa pożyczka jest dostępna w ofercie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i będzie udzielana tymczasowo w związku z obecną sytuacją społeczno-gospodarczą z przeznaczeniem dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na poprawę utraconej przez nich płynności finansowej. Jest to pożyczka o charakterze obrotowym z przeznaczeniem na finansowanie kosztów stałych i bieżących przedsiębiorstw zagrożonych utratą płynności finansowej oraz ich zobowiązań wobec kontrahentów (https://kpfp.org.pl/pozyczki-dla-twojej-firmy/pozyczka-plynnosciowa/)".

Informujemy,że wyczerpane zostało 120% alokacji środków przeznaczonych do wykorzystania w naborze nr 1/FWI/2020. Tym samym nabór wniosków zostaje zakończony.

O wszelkich aktualizacjach dotyczących złożonych wniosków TARR będzie informować na bieżąco drogą mailową.Kolejny nabór jest już planowany, wszelkie informacje z nim związane będą dostępne pod koniec czerwca. Zachęcamy do śledzenia strony projektu (https://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/fundusz-wsparcia-inwestycyjnego-covid-19/).  

- W województwie lubelskim w czerwcu,pod obrady Komitetu Monitorującego,zostaną podanne poddane kryteria wyboru projektów w zakresie wsparcia utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności mikro i małych przedsiębiorstw.W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 pomoc będzie realizowana na zasadach wypracowanych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.W związku z powyższym zapraszam do śledzenia strony www. rpo.lubelskie.pl, na której pojawią się szczegółowe informacje dot. instrumentu wsparcia mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie finansowania kapitału obrotowego w województwie lubelskim, niezwłocznie po jego zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Lubelskiego.- mówi Krzysztof Borys p.o. Kierownik  Oddziału Programowania RPO Departament Zarządzania RPO (1 czerwca).

 

- W województwie łódzkim,Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jest Instytucją Pośrednicząca, odpowiedzialną za wdrażanie : I Osi Badania, rozwój i  komercjalizacja wiedzy oraz II Osi Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,.  W harmonogramie naborów wniosków dla RPO WŁ na lata 2014-2020,  na rok 2020, wersja z dn. 26.05.2020  dla I i II osi RPO WŁ  planowane wcześniej konkursy zostały wstrzymane lub zawieszone z powodu stanu epidemii SARS-CoV-2 oraz w związku z podejmowanymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków epidemii choroby COVID-19. Zachęcam jednak do śledzenia naszej strony internetowej www.cop.lodzkie.pl oraz strony www.rpo.lodzkie.pl .Harmonogram może się zmienić. Informacje z ewentualnymi naborami pojawią się na wskazanych stronach - mówi Justyna Łuczyńska kierownik Zespołu Promocji Informacji i Komunikacji Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (2czerwca).

Ze środków przyznanych w ramach programu ŁARR (Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego) można sfinansować przede wszystkim koszty inwestycji. Możliwe jest też jednak sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników pracujących przy projekcie czy organizacji szkoleń dla nich.

Przedsiębiorcy, którzy chcą złożyć wniosek, muszą udowodnić negatywny wpływ epidemii koronawirusa na swoją działalność. Kryteria w tym wypadku nie są jasno określone, ale ŁARR wymienia kilka hipotetycznych sytuacji, które mają zobrazować, co może zostać wzięte za negatywne skutki. Przedsiębiorca może m.in.:

 • zanotować spadek obrotów powyżej 20 proc.,
 • wykazać zerwanie łańcucha dostaw uniemożliwiające prowadzenie dotychczasowej działalności,
 • zerwanie umowy o współpracę z dotychczasowymi partnerami
 • brak możliwości wykonywania działalności

Dodatkowo przedsiębiorca przed dniem złożenia wniosku musi prowadzić działalność co najmniej od 9 miesięcy. Należy też pamiętać, że zgodnie z regulaminem

przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią
się do osiągnięcia celu określonego dla Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP w ramach Osi
priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka RPO WŁ 2014-2020

Firma musi też mieć siedzibę na terenie województwa. W przypadku osób fizycznych – na terenie województwa ma znajdować się stałe miejsce wykonywania działalności.

Jak złożyć wniosek?

Nabór wniosków jest już otwarty i potrwa do 13 lipca bez względu na liczbę złożonych wniosków.

Wniosek można złożyć na trzy sposoby – osobiście (w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi), elektronicznie (za pośrednictwem systemu informatycznego IP) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Co ważne, przedsiębiorca składający wniosek w Centrum musi umieścić wypełniony wniosek w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD) i przekazać go pracownikom razem z papierową wersją wniosku.

Elektronicznie można złożyć wniosek poprzez stronę https://bip.cop.lodzkie.pl/formularz-zgloszeniowy/. Formularz wniosku jest z kolei udostępniony na tej stronie, razem z potrzebnymi załącznikami i szczegółowymi zasadami konkursu.

Wnioski mogą składać zarówno mikroprzedsiębiorcy, jak i małe i średnie firmy. Maksymalny poziom dofinansowania to 85 proc. wartości projektu, maksymalna kwota zaś – to nawet 1 mln zł. Umowa o dofinansowanie zostaje zawarta na realizację konkretnego projektu wskazanego przez przedsiębiorcę.

Na razie nie wiadomo, czy dotacje dla firm, które ucierpiały przez koronawirus, ograniczą się wyłącznie do tego programu.

 

- W województwie małopolskim nabór został rozstrzygnięty w 1 dzień! W Małopolsce zrobiliśmy to według własnego modelu, aczkolwiek za wiedzą MFiPR. To, co ministerstwo nazwało „kapitałem obrotowym”, my nazwaliśmy „bonami rekompensacyjnymi”. Mechanizm jest bardzo podobny, cel dokładnie ten sam. Jesteśmy już po naborze, który trwał niecały 1 dzień, wnioski zostały ocenione, trwa zawieranie umów i przekazywanie pieniędzy przedsiębiorcom.- mówi dyrektor Jakub SzymańskiWięcej informacji: https://www.rpo.malopolska.pl/aktualnosci-fundusze-a-koronawirus/malopolska-tarcza-antykryzysowa-rozstrzygnieto-nabor-na-bony-rekompensacyjne (29 maja).

 Ważne! (12czerwca)

W trakcie konferencji online zorganizowanej przez PARP 9 czerwca.Padła deklaracja, że jest szansa na zwiększenie środków w ramach RPO. Przypomnijmy, że pierwotnie zaplanowano na ten cel 550 mln, które błyskawicznie się rozchodzą, jak np. w województwie małopolskim. W województwie małopolskim nabór został rozstrzygnięty w 1 dzień! Zadaliśmy Pani wicepremier Jadwidze Emilewicz pytanie, czy można liczyć na zwiększenie środków w województwach, gdzie już zostały one wydatkowane?W piątek (12 czerwca) otrzymaliśmy odpowiedź na zadane Pani Premier pytanie, dotyczące ewentualnego zwiększenia dotacji na kapitał obrotowy dla mikrofirm w województwie malopolskim.

Zgodnie z regulaminem naboru, nabór został zamknięty po osiągnięciu w ramach złożonych wniosków 130% alokacji. Z przekazanych informacji  wynika, że Zarząd Województwa podjął działania w celu zwiększenia alokacji na nabór, tak aby zaadresować wszystkie wnioski pozytywnie ocenione.  Dzięki planowanemu zwiększeniu budżetu  udzielone wsparcie dotacyjne z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego będzie najwyższym z dotychczas udzielonych  w ramach regionalnych programów operacyjnych. W związku z tym w województwie małopolskim nie są planowane kolejne konkursy dotacyjne na wsparcie kapitału obrotowego. Przedsiębiorcy mogą korzystać z dostępnych pożyczek - przekazała Grażyna Czerwińska główny specjalista Departamentu Komunikacji i Marketingu.

 

- Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu 7 kwietnia 2020 r. podjął decyzję o skierowaniu 80 mln zł do przedsiębiorców negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Środki te znajdują się w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach obowiązującej umowy o finansowaniu, podpisanej 14 czerwca 2017 r.

Mali i średni przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski i uzyskać pożyczkę na bardzo korzystnych warunkach. Pomoc zakłada:

 • możliwość finansowania do 100 proc. na cele obrotowe;
 • maksymalną kwotę pożyczki do 500 tys. zł;
 • okres spłaty do 48 miesięcy;
 • karencję spłaty do 12 miesięcy;
 • oprocentowanie na zasadach de minimis, już od 0 proc.
 • brak opłat i prowizji.
 • Informacje na temat uruchamianych pożyczek będą dostępne na stronie internetowej
  Banku Gospodarstwa Krajowego https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/mazowieckie/
  oraz poszczególnych pośredników finansowych,

  Wsparcie dla przedsiębiorców korzystających ze środków zwróconych w ramach instrumentów inżynierii finansowej z perspektywy 2007-2013.Wsparcie obejmie przedsiębiorców, którzy korzystają z funduszy pożyczkowych: Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o., Fundacji na rzecz Polskiego Rolnictwa oraz funduszu poręczeniowego: Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ramach instrumentów zwrotnych z perspektywy 2007-2013.Przedsiębiorcy posiadający pożyczki będą mogli skorzystać z 6-miesięcznych wakacji kredytowych dla spłat rat kapitałowo-odsetkowych wraz z wydłużeniem okresu pożyczki oraz dodatkowej 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału, automatycznie przedłużającej termin spłaty pożyczki.  Jednocześnie w ramach proponowanego przez Fundację na rzecz Polskiego Rolnictwa produktu pożyczkowego będą mogły być finansowane również cele obrotowe i bieżąca działalność, bez dodatkowego uwarunkowania celami inwestycyjnymi np. na zakup towarów handlowych i materiałów czy sfinansowanie bieżących kosztów działalności np. czynszu, opłat czy wynagrodzeń.

  Z kolei dla przedsiębiorców korzystających z produktów poręczeniowych (poręczenia kredytowe, poręczenia pożyczek, poręczenia leasingowe, poręczenia wadialne) przewidziane jest wsparcie w formie m.in. odstąpienia od prowizji za wydłużenie okresu finansowania na wniosek instytucji finansujących (wakacje kredytowe, karencja w spłacie rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych). Będą też mogli skorzystać z obniżenia prowizji rzędu 0,1-0,2 proc. za udzielane nowe poręczenia w pełnym zakresie działalności, a także uproszczenia i przyśpieszenia procedur ocen ryzyka poręczeniowego z zachowaniem bezpiecznej polityki poręczeniowej. Oznacza to m.in. umożliwienie przedsiębiorcom elektronicznego dostarczania dokumentów. Ponadto Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. planuje wprowadzenie nowych produktów – poręczenia dla przedsiębiorców, którzy są najemcami lokali użytkowych od m. st. Warszawy stanowiące kaucję lub wadium oraz poręczenia na dzierżawę maszyn lub urządzeń.

   

 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Obecnie w województwie opolskim trwa procedura przyjęcia przez Komitet Monitorujący kryteriów w zakresie wsparcia utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności mikro i małych przedsiębiorstw. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO 2014-2020) pomoc udzielana będzie w systemie grantowym na zasadach wypracowanych wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) w ramach poddziałania 2.1.1 Nowe produkty i usługi.  Przedmiotowe wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw udzielane w ramach RPO WO 2014-2020 będzie w całości zgodne z założeniami określonymi przez MFiPR.Zachęcam do śledzenia strony Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020 http://ocrg.opolskie.pl/, na której pojawią się szczegółowe informacje dot. instrumentu wsparcia mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie finansowania kapitału obrotowego w województwie opolskim, w tym szczegółowe informacje dot. naboru wniosków - mówi Marcin Faroń starszy Specjalista (2 czerwca).

1599 wniosków o granty dla firm najbardziej dotkniętych pandemią Covid-19 złożyli przedsiębiorcy z woj. opolskiego. Nabór został zamknięty po 2,5 godzinie, bo w tak krótkim czasie firmy zawnioskowały o założone w regulaminie 130 proc. puli dostępnych pieniędzy.

Stuprocentowa pula pieniędzy dostępnych w naborze to 24 592 000 mln zł. O bezzwrotne granty, udzielane w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej, mogli starać się samozatrudnieni, mikro i małe firmy z woj. opolskiego. Wsparcie na 3 miesiące dla konkretnej firmy mogło wynieść od ponad 23,5 tys. zł do ponad 164,7 tys. zł, w zależności od liczby zatrudnionych.

– Wsparcie to przeznaczone jest dla firm, które odnotowały co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży, spowodowany gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19  oraz w związku z pandemią znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej – mówi Roland Wrzeciono, dyrektor podlegającego samorządowi województwa Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG), które przyjmowało i ocenia wnioski. – Nie ma niestety tylu pieniędzy, by pomóc wszystkim dotkniętym pandemią. Przyjęliśmy więc, opierając się o kryteria wskazane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, że pomoc idzie do tych w najgorszej sytuacji, czyli tych którzy utracili płynność.

Dofinansowanie z grantu firma może wykorzystać np. na: koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne), czynsz za lokal, opłaty za media, zakup towarów, paliwo, zakup materiałów niezbędnych do produkcji czy usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych), spłatę zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów) czy na zobowiązania publiczno-prawne (podatki, opłaty).

Nabór wniosków ruszył 25 czerwca o godz. 9.00. Zgodnie z regulaminem miał on zostać zamknięty, gdy suma grantów, o którą zawnioskują przedsiębiorcy, przekroczy 130 proc. dostępnej puli. Stało się to po 2,5 godzinie od startu naboru.

– Zainteresowanie tym wsparciem było ogromne, największe spośród wielu naborów w kilkunastoletniej historii OCRG – zaznacza Roland Wrzeciono.

Zgodnie z zasadami określonymi przez resort funduszy o tym, kto dostanie grant, zdecyduje kolejność zgłoszeń. Wnioski można było składać tylko przez ogólnopolską platformę ePUAP.

– Wybraliśmy zewnętrzne, ogólnopolskie narzędzie, jakim jest ePUAP, bo wiedzieliśmy, że zainteresowanie grantem jest bardzo duże i potrzebny jest system o dużej przepustowości – wyjaśnia dyrektor OCRG. I dodaje: - Po zestawieniu rejestrującym czas wpływu wniosków widać, że odbywał się on w sposób ciągły. Odsetek wniosków złożonych z załącznikami to 85 procent – podaje Wrzeciono.

Obecnie złożone wnioski są oceniane. Pracuje przy tym 20 osób. OCRG zapowiada, że jeśli nie zostanie wykorzystana pełna pula pieniędzy przeznaczonych na to wsparcie, czyli 24,5 mln zł, to odbędzie się dodatkowy nabór.

 

- Z województwa podkarpackiego otrzymaliśmy następującą informację - Dotacje zostaną uruchomione w czerwcu 2020 roku.Dotacje udzielane będą z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.W przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wnioski o wsparcie będą przyjmowali pośrednicy finansowi. Dotację będzie można przeznaczyć między innymi na opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo), najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.Uruchomienie działania jest planowane na czerwiec, a pomoc przedsiębiorcom będzie udzielana do końca 2020 roku.Szczegółowe informacje dot. naboru wniosków będą znajdowały się pod linkami:http://tarcza.podkarpackie.pl/index.php/pl/ - mówi Marcin Sołtys specjalista ds. Funduszy Europejskich (2 czerwca).

Uzupełnienienie poprzedniej ww.informacji z województwa podkarpackiego (9 czerwca): 

Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy będą mogli otrzymać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dotację w formie grantów na kapitał obrotowy. Ze wsparcia będą mogły skorzystać również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.Dotacje będą udzielane w formie projektu grantowego przez pośrednika (Grantodawcę).Obecnie trwa przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz procedur, pozwalających na uruchomienie wsparcia, które planowane jest w lipcu br.

Wszystkie bieżące informacje będą zamieszczane na stronach internetowych:

30 czerwca zostala opublikowana informacja.

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłosił nabór wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 dla projektu realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach I osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.6 „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”.

Cel projektu

Celem projektu jest udzielanie przez grantodawcę (RARR S.A.) mikro i małym przedsiębiorcom z województwa podkarpackiego bezzwrotnych grantów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb związanych z zachowaniem płynności finansowej w celu utrzymania prowadzenia działalności gospodarczej grantobiorców.

RARR przygotuje procedury grantowe, w tym: ustali regulamin, kryteria, warunki, tryb oraz harmonogram naboru wniosków o przyznanie grantów przez przedsiębiorców.

Uruchomienie wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorców planowane jest w drugiej połowie lipca br.

Kwota przeznaczona na projekt:

40 mln zł (z czego 30% kwoty przeznaczonej na granty zostanie skierowane do branży turystycznej i okołoturystycznej, która będzie identyfikowana za pomocą określonych kodów PKD).

Warunki przyznawania grantów

Wsparcie będzie udzielane mikro i małym przedsiębiorcom, a więc zatrudniającym poniżej 50 pracowników i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów Euro z terenu województwa podkarpackiego, którzy prowadzili działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r., nie znajdowali się w trudnej sytuacji i znaleźli się po tym dniu w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej z powodu wystąpienia pandemii COVID-19. Jednocześnie taki przedsiębiorca odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Jednocześnie wymagane jest, aby przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie grantu na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia wsparcia nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Ponadto przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie na dzień składania wniosku nadal musi prowadzić działalność gospodarczą, nie może znajdować się w stanie likwidacji, w trakcie postępowania upadłościowego albo postępowania restrukturyzacyjnego.

Wysokość wsparcia

Wysokość wsparcia jest uzależnione od liczby zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) i stanowi iloczyn stawki jednostkowej w wysokości 7 845,11 zł, pierwiastka drugiego stopnia z liczby pełnych etatów w przedsiębiorstwie oraz liczby miesięcy na okres których przedsiębiorca ubiega się o wsparcie (maksymalnie 3).

(7 845,11 zł) x √FTE x liczba miesięcy (max 3)

FTE - zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty.

Przy utrzymaniu działalności przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od następnego miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie grantu, przedsiębiorca zachowuje prawo do pełnej kwoty wsparcia. Przy utrzymaniu działalności przez okres krótszy niż 3 miesiące kalendarzowe przedsiębiorca ma prawo do zachowania wsparcia w kwocie równej stawce za każdy 1 pełny miesiąc kalendarzowy utrzymania działalności.

 

- Odpowiedź wpłynęła  do mnie 15 czerwca i jest dostępna pod linkiem.

Przydatne linki:

 1.  http://www.scp-slask.pl/lsi/nabor/527
 2. https://dlagospodarki.slaskie.pl/content/slaskie-centrum-przedsiebiorczosci-rusza-z-naborem-inwestycje-w-msp

- Nabór projektów jest jeszcze otwarty i do 23 czerwca  trwa jego IV runda. Tutaj szczegóły https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/527.Z dotychczasowych analiz, złożonych dokumentów wynika, że forma dotacji do inwestycji jest bardzo trafiona, bo tylko ok. 30%  wnioskodawców zwraca się o pokrycie kosztów bieżących w projekcie, natomiast z tego co widzimy w generatorze wniosków, liczba podmiotów które już złożyły wnioski o dotację lub pracują nad wnioskami, sięga ponad tysiąca projektów. To pokazuje, że pomimo przejściowych trudności, w regionie jest bardzo duże zapotrzebowanie na inwestowanie w podnoszenie konkurencyjności firm - przekazała 15 czerwca Beata Goleśna  z  Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

 

 - Jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentacji do naboru na dotacje obrotowe według schematu przygotowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Zarząd wstępnie przeznaczył na to działanie kwotę 40 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.  To wymaga jednak najpierw zgody Komisji Europejskiej, uchwały Komitetu Monitorującego w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru, pozytywnej opinii Ministerstwa Funduszy i zgody Ministerstwa Finansów na nadkontraktację środków. Jesteśmy w trakcie przygotowywania głosowania obiegowego Komitetu Monitorującego i uzgodnień roboczych z Komisją dotyczących przeniesienia kwot na to działanie z innych osi priorytetowych RPO. W czerwcu jeszcze raczej nie ogłosimy naboru wniosków. Najbardziej prawdopodobny jest lipiec. Środki będą wydatkowane w systemie dotacyjnym - mówi Jacek Sułek dyrektor Departament Inwestycji i Rozwoju (5 czerwca).

 

 - Jeszcze w czerwcu planowane jest uruchomienie dodatkowych środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem na pomoc przedsiębiorcom. Unijne pieniądze pozwolą rozszerzyć Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy o kolejne narzędzia, które pomagają w przeciwdziałaniu oraz minimalizowaniu skutków pandemii COVID-19 na Pomorzu Zachodnim.Do dotychczasowej oferty dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli wskutek pandemii COVID-19, koncentrującej się na pożyczkach płynnościowych oraz dotacjach na utrzymanie miejsc pracy, dołączy dodatkowy mechanizm. Bezzwrotne granty będą mogły być przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego. Środki w przedziale od 7 do 160 tys. zł – w zależności od wielkości firmy i okresu finansowania – pozwolą pokryć koszty bieżącej działalności przedsiębiorstwa i rozliczane będą w uproszczony sposób.  Wsparcie z poziomu regionalnego kierowane będzie do mikro- i małych firm, natomiast firmy średnie będą mogły starać się o pomoc, opartą na zbliżonych zasadach, w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Budżet tego mechanizmu w województwie zachodniopomorskim wyniesie ok. 50 mln złotych. Środki  wygospodarowane zostaną w Regionalnym Programie Operacyjnym. Wsparcie powinno zostać uruchomione jeszcze w czerwcu. Obecnie trwają konsultacje ze środowiskiem zachodniopomorskich przedsiębiorców dotyczące szczegółowych parametrów wsparcia. Informacje o datach uruchomienia naboru wniosków będą udostępniane w kolejnych tygodniach Łukasz Jucha Główny Specjalista (2 czerwca).

- Wsparcie będzie finansowane dla średnich firm z funduszy europejskich z programów krajowych (POIR, POPW) , a dla małych firm z regionalnych programów operacyjnych. W województwie warminsko-mazurskim jeszcze nie uruchomiono tej formy wsparcie. Uruchomienie planowane jest na początek czerwca ale jeszcze nie są zatwierdzone dokumenty w Komisji Europejskiej tak więc nabór wniosków może zostać opóźniony. Zapraszam do śledzenia strony https://rpo.warmia.mazury.pl/ gdzie znajdzie Pan aktualne informacje - informuje  Anna Helbrecht inspektor Departamentu Koordynacji Promocji.

Na stronie możemy przeczytać:" W odniesieniu do informacji, która pojawiła się na portalu Funduszy Europejskich informujemy, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego planuje przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego w formie dotacji w ramach RPO WiM ponad 35 mln złotych.Obecnie oczekujemy akceptacji Komisji Europejskiej zmian w Programie, które umożliwią uruchomienie tych pieniędzy w regionie. Instrument ma być skierowany do mikro- i małych firm z województwa warmińsko-mazurskiego, szczególnie dotkniętych negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 i zagrożonych utratą płynności. Dotacje przeznaczone zostaną na finansowanie kapitału obrotowego, na podstawie kosztów uproszczonych. Szczegółowe informacje na temat tej formy wsparcia, w tym warunki, terminy naboru wniosków oraz dane instytucji ogłaszającej nabór będą podawane Państwu na bieżąco.Jednocześnie informujemy, iż finansowanie kapitału obrotowego w firmach średnich z Warmii i Mazur zaplanowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020. Wnioski o wsparcie w ramach PO PW przyjmować będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od 8 czerwca 2020 r.

 

17 czerwca wpłynęła następująca odpowiedź:

- W odpowiedzi na przesłane zapytanie o udzielenie informacji publicznej na temat planowanych dotacji na kapitał obrotowy informuję, że w województwie lubuskim wprowadzony został własny model wsparcia przedsiębiorców w formie dotacji tzw. Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców. Poniżej przedstawiam jego najważniejsze założenia w ramach pakietu antykryzysowego dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020:

30 mln zł przeznaczone zostało na tzw. bony wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach działania 1.2. Rozwój przedsiębiorczości RPO – Lubuskie 2020. W maju 2020 r. wezwano w trybie nadzwyczajnym Lubuskie Instytucje Otoczenia Biznesu (Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową) do składania wniosków w ramach projektu grantowego. Umowy na realizację tego zadania przez ww. pośredników podpisano 29 maja 2020 r. W najbliższym czasie instytucje przedstawią szczegółowe zasady, na podstawie których będzie udzielane wsparcie - przekazała Aleksandra Mitela-Grzybek z Departamentu Zarządzania RPO.

29 maja 2020 roku wyslaliśmy do Pani dyrektor Sylwii Pędzinskiej zapytanie o dotacje.Na odpowiedż czekaliśmy do 17 czerwca 2020 r.- przypomnienie red.

Grantobiorcami czyli odbiorcami pomocy w postaci bonu mogą być:

- osoby samozatrudnione: od 10 do 50 tys. zł;

- mikro przedsiębiorstwa: od 30 do 120 tys. zł;

- małe przedsiębiorstwa: od 50 do 200 tys. zł;

- średnie przedsiębiorstwa: od 50 do 200 tys. zł (na ten cel przekazane zostanie 10% alokacji).

Maksymalny poziom dofinansowania bonu wyniesie 95% kosztów, natomiast udział kosztów obrotowych w całkowitej wartości bonu dla jednego przedsiębiorstwa może stanowić do 50%. Koszty obrotowe będą mogły być przeznaczone na opłaty eksploatacyjne, czynsze, zakup towarów, materiałów, surowców. Z pomocy wyłączone jest finansowanie wynagrodzeń pracowników.

Podczas naboru preferowane będą:

 • działania służące tworzeniu nowych miejsc pracy;
 • siedziba Wnioskodawcy lub oddział na terenie województwa lubuskiego;
 • okres prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa;
 • prowadzenie działalności w branżach szczególnie narażonych na negatywne skutki wystąpienia COVID-19: gastronomia, hotelarstwo, turystyka, przemysł czasu wolnego, handel detaliczny, usługi (kosmetyczne, fryzjerskie, rehabilitacyjne), produkcja przemysłowa dostarczająca towary do ww. branż;
 • projekty polegające na produkcji wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19 lub budowy lub unowocześnieniu infrastruktury służącej do testowania i przygotowania produktu do masowej produkcji w celu opracowania, przetestowania i udoskonalenia produktów służących zwalczaniu epidemii COVID-19.

Pierwsze dotacje mają być przekazane odbiorcom pod koniec czerwca 2020 r.! Niezbędne informacjew tym zakresie dostępne są na stronach:

- https://www.ziph.pl/pl/artykul/633/bony-wsparcia-dla-firm-kolejne-informacje.html

- https://www.opzl.pl/aktualnosci/1280,lubuskie_bony_wsparcia

1 lipca na stronie ziph.pl pojawiła się informacja,która dla wszystkich śledzących losy dotacji dla mikro nie stanowi zaskoczenia. 

Informujemy, że nabór wniosków w ramach projektu "Lubuskie Bony Wsparcia" został zawieszony w dniu 1 lipca 2020 r. Dziękujemy za złożone aplikacje. 

Do oceny formalnej zostają skierowane wnioski o numerach od 1 do 250. Pozostałe zarejestrowane wnioski zostaną skierowane do oceny formalnej wyłącznie w sytuacji, gdy łączna wartość wniosków podlegających ocenie merytorycznej nie przekroczy 150% wartości dostępnej alokacji.

 

19 czerwca wpłynęła  odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

- W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20202 w postaci grantu, aby sfinansować m.in kapitał obrotowy, niezbędny do pokrycia bieżących wydatków związanych z wystąpieniem negatywnych skutków pandemii COVID-19.Stosowne zapisy, które umożliwiają wyłonienie w trybie nadzwyczajnym grantodawcy zostały przyjęte 28 maja br. przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i mają swoje odzwierciedlenie w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w opisie Poddziałania 1.5.2, typ 2. (zob. https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/016/138/original/Szczeg%C3%B3%C5%82owy_Opis_Osi_Priorytetowych_wersja_4.7.pdf?1590738450).

Obecnie trwają prace nad wyłonieniem grantodawcy, czyli podmiotu, który będzie udzielał dotacji wielkopolskim mikro i małym przedsiębiorcom. Informacje o możliwości składania wniosków zostaną zamieszczone na stronie internetowej https://wrpo.wielkopolskie.pl oraz na profilach WRPO 2014+ w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter). Ponadto, na stronie internetowej WRPO 2014+ została umieszczona informacja nt. najważniejszych założeń dot. ww. pomocy finansowej (zob. https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus/przygotowujemy-wsparcie-przedsiebiorstw-w-zakresie-finansowania-kapitalu-obrotowego).Wszystkie informacje są zamieszczane w zakładce Fundusze a koronawius, gdzie publikowane są aktualności oraz najważniejsze pytania i odpowiedzi dla przedsiębiorców w związku z pandemią. Dodatkowo informacji o Funduszach Europejskich udzielają konsultanci w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim (zob. https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne) - przekazał Rafał Kondola z Departamentu Organizacji i Kadr.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie finansowania kapitału obrotowego jest w trakcie przygotowania. Planowane rozpoczęcie udzielania wsparcia zostanie poprzedzone informacją zamieszczoną na naszej stronie internetowej WRPO

IZ WRPO 2014+ przedstawia poniżej najważniejsze założenia do omawianej pomocy finansowej:

Przeznaczenie wsparcia: finansowanie kapitału obrotowego - finansowanie bieżącej działalności firmy, której sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19 

Forma wsparcia: grant

Dla kogo: mikro- i  małe  przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni, które spełniają wszystkie warunki łącznie:

a) są MŚP z siedzibą w województwie wielkopolskim wg CEiDG lub KRS;

b) prowadziły działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.;

c) nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. (w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/ 2014);

d) w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej;

e) odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 r. począwszy od marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19;

f) na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień wnioskowania przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość;

g) przedsiębiorca nie prowadzi: 

1) działalności w sektorach zastrzeżonych, takich jak: 

a) nielegalna działalność gospodarcza: produkcja, obrót lub inna działalność, która jest nielegalna zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi kraju, w którym ma miejsce produkcja, obrót lub działalność,

 b) wyroby tytoniowe i destylowane napoje alkoholowe. Produkcja wyrobów tytoniowych, destylowanych napojów alkoholowych i produktów pokrewnych oraz obrót nimi,

c) produkcja broni i amunicji oraz obrót nimi: finansowanie produkcji wszelkich rodzajów broni i amunicji oraz obrót nimi. Zastrzeżenie to nie dotyczy tych rodzajów działalności, o ile stanowią one część lub element dodatkowy wyraźnie określonych polityk Unii Europejskiej, 

d) kasyna. Kasyna i równoważne przedsiębiorstwa,

e) zastrzeżenia w sektorze technologii informacyjnej. Badania naukowe, rozwój lub zastosowania techniczne odnoszące się do programów lub rozwiązań w zakresie danych elektronicznych, które (i) mają konkretnie na celu: a) wsparcie działalności ujętej w sektorach zastrzeżonych, o których mowa w lit. a–d powyżej; b) hazard internetowy i kasyna internetowe; lub c) pornografię; lub które (ii) mają na celu umożliwienie nielegalnego: a) dostępu do sieci danych elektronicznych; lub b) pobierania danych elektronicznych,

 f) zastrzeżenia w sektorze nauk o życiu. Przy wspieraniu finansowania badań naukowych, rozwoju lub zastosowań technicznych odnoszących się do: (i) klonowania ludzi do celów badawczych lub terapeutycznych; lub (ii) organizmów zmodyfikowanych („GMO”).,

g) inne jeżeli przemawia za tym konieczność ochrony obywateli przed negatywnymi skutkami tej działalności w postaci negatywnego wpływu na ich zdrowie lub bezpieczeństwo;

2) działalności instytucji finansowych, bankowej oraz sektora kas spółdzielczych.

Stawka jednostkowa: obejmuje koszt finansowania kapitału obrotowego przez 1 miesiąc kalendarzowy

stawka jednostkowa na finansowanie KO przez 1 miesiąc dla firmy mikro- i małej = 7 845,11 zł x √FTE

gdzie: 

• FTE -  zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty. W przypadku samozatrudnionych FTE=1.

Kwota wnioskowana: wyliczana na podstawie wzoru:

kwota wsparcia = stawka jednostkowa x 3,

gdzie: 

• 3 – liczba miesięcy uwzględniana do wyliczenia kwoty wsparcia

Poziom dofinansowania: do 100%

Jednocześnie IZ WRPO 2014+ zachęca do:

- monitorowania komunikatów pojawiających się na stronie internetowej WRPO,

- zapisania się do newslettera,

- obserwowania  profilu WRPO na Facebooku oraz na Twitterze,

- kontaktu z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w Wielkopolsce.

 Pobierz jako PDF

Czytaj dalej na stronie 3 - Konkurs w wojewodztwie dolnośląskim

Oceń artykuł:

Średnia ocen: 4.15

Udostępnij artykuł:

Jakim kapitałem dysponują osoby chcące rozpocząć działalność franczyzową Jakim kapitałem dysponują osoby chcące rozpocząć działalność franczyzową
ZOBACZ WIĘCEJ FILMÓW
POWRÓT DO LISTY
POPRZEDNIE VIDEO KOLEJNE VIDEO
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem