zaloguj / zarejestruj
PRZEWIŃ

W województwach zamieszanie z dotacjami

Z przebiegu dotychczasowych konkursów w poszczególnych wojewodztwach,które odnotowaliśmy w  poprzednim materiale.Wiadomo,że urzędnicy zazwyczaj ogłaszają nabory na ostatnią chwilę, a w każdym województwie procedura wygląda nieco inaczej. Na Dolnym Śląsku nabór zostanie powtórzony. Z kolei urzędy marszałkowskie w dwóch innych województwach zmieniły zdanie co do uruchomienia wsparcia dla przedsiębiorców. 

Z tego artykułu dowiesz się:

Co dalej z zamieszaniem w województwie dolnośląskim

Lubuskie bony - nabór zawieszony

Podkarpackie gotowe w drugiej połowie lipca

Łódzkie startuje

Mazowieckie prawdopodobnie też dołączy 

Dolnośląskie

Nabór został anulowany. Pisaliśmy o tym w artykule.To oznacza, że przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski, będą musieli zrobić to jeszcze raz. To może być najbardziej krzywdzące dla tych, którzy w pierwszym naborze wykazali się dużym refleksem i tym samym niemal na pewno mogli liczyć na przyznanie dotacji. Środki w ramach wsparcia są ograniczone, dlatego też obowiązywała zasada „kto pierwszy ten lepszy”.

Kiedy zatem przedsiębiorcy z tego województwa mogą spodziewać się uruchomienia nowego naboru? Jak można przeczytać na stronie dip.dolnyslask.pl, urzędnicy są zdeterminowani, by nowy nabór rozpoczął się nie później niż w przeciągu 14 dni. Sam nabór urzędnicy anulowali 25 czerwca – i to prawdopodobnie od tej daty należy liczyć wspomniane 14 dni.

Od godz. 8:00 dnia 13.07.2020 r. do godz. 22;00 dnia 19.07.2020 r.przewidywany jest czas na przygotowanie wniosku w systemie SNOW!

Otwarcie naboru nastąpi dopiero od 20.07.2020 r. o godzinie 8:00.

Mazowieckie i łódzkie też uruchomią bezzwrotne dotacje dla firm 

Początkowo zanosiło się na to, że w województwie mazowieckim nie ruszą bezzwrotne dotacje dla firm na kapitał obrotowy. Urzędnicy zmienili jednak zdanie i już od co najmniej kilku dni wiadomo, że program ruszy także i w tym województwie.Jak się jednak okazuje, do tej deklaracji dołączyło województwo łódzkie, które też chce uruchomić dotacje na kapitał obrotowy.

Ze środków przyznanych w ramach programu ŁARR (Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego) można sfinansować przede wszystkim koszty inwestycji. Możliwe jest też jednak sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników pracujących przy projekcie czy organizacji szkoleń dla nich.

Przedsiębiorcy, którzy chcą złożyć wniosek, muszą udowodnić negatywny wpływ epidemii koronawirusa na swoją działalność. Kryteria w tym wypadku nie są jasno określone, ale ŁARR wymienia kilka hipotetycznych sytuacji, które mają zobrazować, co może zostać wzięte za negatywne skutki. Przedsiębiorca może m.in.:

  • zanotować spadek obrotów powyżej 20 proc.,
  • wykazać zerwanie łańcucha dostaw uniemożliwiające prowadzenie dotychczasowej działalności,
  • zerwanie umowy o współpracę z dotychczasowymi partnerami
  • brak możliwości wykonywania działalności

Dodatkowo przedsiębiorca przed dniem złożenia wniosku musi prowadzić działalność co najmniej od 9 miesięcy. Należy też pamiętać, że zgodnie z regulaminem

przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią
się do osiągnięcia celu określonego dla Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP w ramach Osi
priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka RPO WŁ 2014-2020

Firma musi też mieć siedzibę na terenie województwa. W przypadku osób fizycznych – na terenie województwa ma znajdować się stałe miejsce wykonywania działalności.

Jak złożyć wniosek?

Nabór wniosków jest już otwarty i potrwa do 13 lipca bez względu na liczbę złożonych wniosków.

Wniosek można złożyć na trzy sposoby – osobiście (w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi), elektronicznie (za pośrednictwem systemu informatycznego IP) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Co ważne, przedsiębiorca składający wniosek w Centrum musi umieścić wypełniony wniosek w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD) i przekazać go pracownikom razem z papierową wersją wniosku.

Elektronicznie można złożyć wniosek poprzez stronę https://bip.cop.lodzkie.pl/formularz-zgloszeniowy/. Formularz wniosku jest z kolei udostępniony na tej stronie, razem z potrzebnymi załącznikami i szczegółowymi zasadami konkursu.

Wnioski mogą składać zarówno mikroprzedsiębiorcy, jak i małe i średnie firmy. Maksymalny poziom dofinansowania to 85 proc. wartości projektu, maksymalna kwota zaś – to nawet 1 mln zł. Umowa o dofinansowanie zostaje zawarta na realizację konkretnego projektu wskazanego przez przedsiębiorcę.

Na razie nie wiadomo, czy dotacje dla firm, które ucierpiały przez koronawirus, ograniczą się wyłącznie do tego programu.

Lubuskie

1 lipca na stronie ziph.pl pojawiła się informacja,która dla wszystkich śledzących losy dotacji dla mikro nie stanowi zaskoczenia. 

Informujemy, że nabór wniosków w ramach projektu "Lubuskie Bony Wsparcia" został zawieszony w dniu 1 lipca 2020 r. Dziękujemy za złożone aplikacje. 

Do oceny formalnej zostają skierowane wnioski o numerach od 1 do 250. Pozostałe zarejestrowane wnioski zostaną skierowane do oceny formalnej wyłącznie w sytuacji, gdy łączna wartość wniosków podlegających ocenie merytorycznej nie przekroczy 150% wartości dostępnej alokacji.

 

Podkarpackie

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłosił nabór wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 dla projektu realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach I osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.6 „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”.

Cel projektu

Celem projektu jest udzielanie przez grantodawcę (RARR S.A.) mikro i małym przedsiębiorcom z województwa podkarpackiego bezzwrotnych grantów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb związanych z zachowaniem płynności finansowej w celu utrzymania prowadzenia działalności gospodarczej grantobiorców.

RARR przygotuje procedury grantowe, w tym: ustali regulamin, kryteria, warunki, tryb oraz harmonogram naboru wniosków o przyznanie grantów przez przedsiębiorców.

Uruchomienie wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorców planowane jest w drugiej połowie lipca br.

Kwota przeznaczona na projekt:

40 mln zł (z czego 30% kwoty przeznaczonej na granty zostanie skierowane do branży turystycznej i okołoturystycznej, która będzie identyfikowana za pomocą określonych kodów PKD).

Warunki przyznawania grantów

Wsparcie będzie udzielane mikro i małym przedsiębiorcom, a więc zatrudniającym poniżej 50 pracowników i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów Euro z terenu województwa podkarpackiego, którzy prowadzili działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r., nie znajdowali się w trudnej sytuacji i znaleźli się po tym dniu w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej z powodu wystąpienia pandemii COVID-19. Jednocześnie taki przedsiębiorca odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Jednocześnie wymagane jest, aby przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie grantu na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia wsparcia nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Ponadto przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie na dzień składania wniosku nadal musi prowadzić działalność gospodarczą, nie może znajdować się w stanie likwidacji, w trakcie postępowania upadłościowego albo postępowania restrukturyzacyjnego.

Wysokość wsparcia

Wysokość wsparcia jest uzależnione od liczby zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) i stanowi iloczyn stawki jednostkowej w wysokości 7 845,11 zł, pierwiastka drugiego stopnia z liczby pełnych etatów w przedsiębiorstwie oraz liczby miesięcy na okres których przedsiębiorca ubiega się o wsparcie (maksymalnie 3).

(7 845,11 zł) x √FTE x liczba miesięcy (max 3)

FTE - zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty.

Przy utrzymaniu działalności przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od następnego miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie grantu, przedsiębiorca zachowuje prawo do pełnej kwoty wsparcia. Przy utrzymaniu działalności przez okres krótszy niż 3 miesiące kalendarzowe przedsiębiorca ma prawo do zachowania wsparcia w kwocie równej stawce za każdy 1 pełny miesiąc kalendarzowy utrzymania działalności.

 

Linki do serwisów internetowych (sukcesywnie uzupełniane lub aktualizowane):

RPO województwa dolnośląskiego

https://dolnoslaskipakiet.pl/wybierz-wsparcie/bezposrednie-wsparcie-finansowe/

www.dip.dolnyslask.pl

RPO województwa kujawsko-pomorskiego

http://mojregion.eu/index.php/aktualnosci-fundusze-a-koronawirus

RPO województwa lubelskiego

www.rpo.lubelskie.pl

RPO województwa lubuskiego

www.ziph.pl

https://bonywsparcia.ziph.pl/

www.opzl.pl

https://lbw.opzl.pl/

www.rpo.lubuskie.pl

RPO województwa łódzkiego

www.rpo.lodzkie.pl

www.biznes.lodzkie.pl

www.cop.lodzkie.pl

RPO województwa małopolskiego

https://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/aktualnosci-fundusze-a-koronawirus/wsparcie-dla-przedsiebiorstw-z-malopolski

RPO województwa mazowieckiego

https://www.funduszedlamazowsza.eu/

RPO województwa opolskiego

https://rpo.opolskie.pl/?p=40866

RPO województwa podkarpackiego

http://tarcza.podkarpackie.pl/

RPO województwa podlaskiego

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzialanie-141-promocja-przedsiebiorczosci-oraz-podniesienie-atrakcyjnosci-inwestycyjnej-wojewodztwa---kapital-obrotowy.html

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/fundusze-europejskie-pomagaja-podlaskim-firmom-5-tysiecy-firm-juz-sie-o-tym-przekonalo-dolacz-do-nich.html

https://bonantywirusowy.pl/

RPO województwa pomorskiego

https://www.rpo.pomorskie.eu/-/wsparcie-na-kapital-obrotowy-dla-mikro-i-malych-przedsiebiorstw-w-wojewodztwie-pomorskim

RPO województwa śląskiego

https://dlagospodarki.slaskie.pl/

www.rpo.slaskie.pl

RPO województwa świętokrzyskiego

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus

RPO województwa warmińsko-mazurskiego

https://biznes.warmia.mazury.pl/

 www.rpo.warmia.mazury.pl

RPO województwa wielkopolskiego

https://wsparcie.wielkopolskie.pl

https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus

RPO województwa zachodniopomorskiego

http://www.rpo.wzp.pl

http://www.rpo.wzp.pl/wiadomosci/granty-na-kapital-obrotowy-dla-mikro-i-malych-firm-z-rpo-wz

Oceń artykuł:

Średnia ocen: 3.62

Udostępnij artykuł:

Jakim kapitałem dysponują osoby chcące rozpocząć działalność franczyzową Jakim kapitałem dysponują osoby chcące rozpocząć działalność franczyzową
ZOBACZ WIĘCEJ FILMÓW
POWRÓT DO LISTY
POPRZEDNIE VIDEO KOLEJNE VIDEO

Sprawdź też inne pomysły na biznes

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem