zaloguj / zarejestruj
PRZEWIŃ

Czy dotacje na kapitał obrotowy dla przedsiębiorców w województwach zostały wydatkowane prawidłowo - Rzecznik MŚP publikuje raport dotyczący barier i utrudnień w zakresie naboru wniosków na dotacje na kapitał obrotowy

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przygotował raport dotyczący barier i utrudnień w zakresie naboru wniosków na dotacje (granty) na kapitał obrotowy, organizowanych w poszczególnych województwach, w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, w celu wsparcia mikro- i małych przedsiębiorców, których sytuacja uległa pogorszeniu w związku z pandemią COVID-19 – w kontekście wniosków i postulatów przedsiębiorców wpływających do Biura Rzecznika MŚP w 2020 r. 

Z tego artykułu dowiesz się:

Więcej informacji na temat samego przebiegu konkursów w województwach znajdziesz w artykule

Szczegółowe podsumowanie raportu nt. dotacji dla przedsiębiorców znajdziesz tutaj

W związku z bardzo licznymi wnioskami i skargami mikro- i małych przedsiębiorców, dotyczącymi procedur naboru i przyznawania grantów na kapitał obrotowy w poszczególnych województwach,  

Rzecznik MŚP wyodrębnił trzy kategorie barier i utrudnień: 

  • techniczne (duża część instytucji organizujących nabory nie przygotowała odpowiednich narzędzi i systemów informatycznych); 

  • merytoryczne (zróżnicowanie kryteriów i adresatów naborów w poszczególnych województwach); 

  • finansowe (ograniczone środki finansowe w ramach programów operacyjnych w poszczególnych województwach, z których finansowano kapitał obrotowy).   

W poszczególnych województwach: 

Województwo Dolnośląskie 

Przeprowadzono 3 nabory, z czego 1 anulowano. Wniosek można było złożyć wyłącznie za pośrednictwem specjalnej aplikacji, Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/.  

I nabór: od godz. 8:00 dnia 23.06.2020 r. do godz. 15:00 dnia 26.06.2020 r. lub do przekroczenia 150% alokacji przewidzianej na niniejszy nabór (anulowany).  

II nabór: od godz. 08.00 dnia 20.07.2020 r. do godz. 15.00 dnia 28.07.2020 r lub do przekroczenia 150% alokacji przewidzianej na nabór.  

III nabór: od godz. 11.00 dnia 17.08.2020 r. do godz. 15.00 dnia 19.08.2020 r lub do przekroczenia 300% alokacji przewidzianej na nabór.  

Kwota przeznaczona na wsparcie: I nabór: 13 600 000,00 EUR (60 169 120,00 PLN) (anulowano)  

II nabór: 16 734 515,00 EUR (74 743 038 PLN)  

III nabór: 6 933 573,74 EUR (30 452 949,22 PLN)  

Wyniki:  

I nabór: Anulowany zgodnie z Uchwałą nr 2244/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. Przyczyną anulowania naboru była niestabilność generatora wniosków.  

Powyższy przypadek wypełniał przesłanki do anulowania naboru zawarte w poz. 22 Regulaminu naboru, tj. zaistnienie sytuacji nadzwyczajnej, której instytucja organizująca nabór nie mogła przewidzieć w chwili ogłoszenia naboru, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury naboru lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego.8  

II nabór: Liczba złożonych wniosków: 1806 szt.  

Wnioskowana kwota dofinansowania: 73 471 862,43 zł  

Procent wykorzystanej alokacji: 98 %

III nabór: Liczba złożonych wniosków: 1 066 szt.  

Wnioskowana kwota dofinansowania: 40 013 254,17 zł  

Procent wykorzystanej alokacji: 201,72 %

W dniu 22 grudnia 2020 r. opublikowano listę 1321 przedsiębiorstw, które przeszły pozytywną ocenę w ramach II naboru oraz listę 757 przedsiębiorstw, które przeszły pozytywną ocenę w ramach III naboru. 

Województwo Kujawsko-Pomorskiego 

Nabór przeprowadzono w terminie: od 30.07.2020 r., godz. 8:00 do 31.07.2020 r., godz. 8:00. Kwota przeznaczona na wsparcie: 47 169 811,32 zł  

Wyniki: Łącznie wpłynęło 12 413 wniosków (na kwotę 366,9 mln zł, ponad 7-krotnie przekraczając dostępną alokację - 47,2 mln zł), z czego 1 736 zakwalifikowano do oceny, 9 975 wniosków, ze względu na ograniczoną alokację znalazło się na liście rezerwowej, 702 wnioski nie podlegały ocenie. W dniu 29 grudnia 2020 r. Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. podjął decyzję o wydłużeniu terminu na ocenę wniosków o powierzenie grantu do 28 lutego 2021 r. 

Województwo Lubelskie 

I nabór: 16.07.2020 r. od godz. 10:00:00 do 22.07.2020 r. do godziny 15:00:00 (konkurs anulowany w dniu 16.07.2020 r.)  

Drugi nabór: od 29 lipca 2020 r. od godz. 10:00 do godz. 22:00 

Kwota przeznaczona na wsparcie: Alokacja przeznaczona na nabór wynosi 74 000 000 zł (16 568 153, 32 EUR) Wyniki: W ramach drugiego naboru zostało złożonych 15 840 wniosków o dofinansowanie, na łączną wartość wnioskowanego wsparcia 513 558 719,31 PLN32. Lista objętych dofinansowaniem dostępna jest pod adresem: https://rpo.lubelskie.pl/site/assets/files/548214/lista_projektow_wybranych_do_dofinansowan ia_-_15_10_2020.pdf

Województwo Lubuskie 

Nabór wniosków wystartował 1 lipca 2020 r. o godz. 9.00 i zakończył się w niespełna 3,5 godziny. Nabór uzupełniający został przeprowadzony w dniu 25 sierpnia 2020 r. w godz. 8-16. Kwota przeznaczona na wsparcie: Alokacja konkursów dla przedsiębiorców w ramach Lubuskich Bonów Wsparcia Przedsiębiorców łącznie wyniosła niecałe 27 mln zł i dostępna była po połowie u operatorów.  

Wyniki:  

OPZL: W naborze w dniu 01.07.2020 oraz 25.08.2020 wpłynęły łącznie 1023 wnioski, w tym 450 w pierwszym naborze i 573 w naborze uzupełniającym. ZIPH: W ramach pierwszego (1 lipca 2020 r.) i drugiego (25 sierpnia 2020 r.) naboru przedsiębiorcy złożyli w sumie 670 wniosków do rozpatrzenia. Najaktywniejsze były mikroprzedsiębiorstwa, które złożyły 434 wnioski (64% wszystkich) oraz osoby samozatrudnione – 144 wnioski (21,5%). Ponadto o wsparcie ubiegają się 82 małe firmy (12%) oraz 10 średnich przedsiębiorstw (1,5%). Łączna wnioskowana wartość wsparcia to blisko 60 milionów złotych. W dniu 28 października 2020 r. ruszyła merytoryczna ocena wniosków. W dniu 10 grudnia 2020 r. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej opublikowała listę 141 przedsiębiorców rekomendowanych do wsparcia. Wyniki opublikowane przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową: https://bonywsparcia.ziph.pl/cms/attachments/62e1bd4b565bfcf4108b0ccbe4523ac9.pdf. Wsparciem objęto 149 przedsiębiorstw. 

Województwo Łódzkie 

I nabór: rozpoczyna się 3 września 2020 r. od godz. 10.00, a kończy 7 września 2020 r. o godz. 16.00. Status: Unieważniony

II nabór: rozpoczyna się 6 października 2020 r., a kończy 12 października 2020 r. o godz. 16.00. Status: Aktualny. Kwota przeznaczona na wsparcie: 57 304 000 zł

Wyniki: Złożone zostało 12 409 wniosków o całkowitej wartości 521 010 940,08 PLN.

Do dofinansowania wybrano 1903 projekty o wartości dofinansowania 57 197 327,59 PLN. 

Województwo Małopolskie 

17 sierpnia 2020 r. – I etap naboru wniosków oraz 31 sierpnia 2020 r. – dzień, w którym rozpoczęło się składanie wniosków w przygotowanym na ten cel generatorze. Kwota przeznaczona na wsparcie: Początkowo 16 mln zł, następnie zwiększono do 33,3 mln zł Wyniki: Łącznie wsparcie uzyskać będzie mogło 3699 wnioskodawców, w tym 2317, którzy złożyli wnioski 31 sierpnia 2020 r. oraz 1382, którzy zgłosili reklamacje na działanie systemu w sposób i w terminie określonych regulaminem naboru. 

Województwo Mazowieckie 

Termin I naboru: od 2020.07.30 do 2020.08.07. 

Kwota przeznaczona na wsparcie w I naborze: 15 000 000,00 euro (66 996 000,00 PLN).  

Wyniki: Przedsiębiorcy złożyli 2145 wniosków na kwotę 81,4 mln zł. Z czego wsparcie otrzyma 1276 firm z branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej, wystawienniczo-targowej oraz artystycznej w wysokości: 48,1 mln zł. 

Termin II naboru: Od 14 października 2020 r. do 21 października 2020 r. do godz. 15.00. Kwota przeznaczona na wsparcie: 10 000 000,00 euro (44 705 000,00 PLN) Wyniki: Do wsparcia rekomendowano 611 przedsiębiorców 

Województwo Opolskie 

Wyniki I naboru:  

W wyniku I naboru wykorzystano 14 284 763,00 zł. Wpłynęło w nim 1,5 tys. wniosków. Granty w ramach tego naboru dostały 294 firmy z woj. opolskiego.  

Wyniki II naboru:  

Na pomoc w ramach II naboru przeznaczono 10 307 237,00 zł, którą to kwotę następnie zwiększono do prawie 18,5 mln zł. Wpłynęło ponad 1200 wniosków. Lista wniosków rekomendowanych do oceny opublikowana została 13 października 2020 r. Znalazło się na niej 387 wniosków na kwotę łączną 15 425 991,17 zł. 

Województwo Podkarpackie 

Termin naboru:  

Od 12 sierpnia 2020 r, od godziny 0:00 wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez platformę internetową gov.pl z wykorzystaniem podpisu zaufanego do 30 września 2020 r. do godz. 16:00. (Za złożenie wniosku uznaje się wysłanie Pisma Ogólnego wraz z załączonym i wypełnionym Wnioskiem o pomoc w formie grantu. Adresatem wniosku jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.) Kwota przeznaczona na wsparcie: 39 425 606,54 zł w tym:  

• dla działalności gospodarczych w branży turystycznej i okołoturystycznej – 11 827 681,96 zł; 

• dla działalności gospodarczych w pozostałych branżach – 27 597 924,58 zł.  

Wyniki: Do 6 listopada 2020 r. podpisano umowy z 65 przedsiębiorstwami z branży turystycznej i okołoturystycznej oraz 115 przedsiębiorstwami z pozostałych branż. 

Województwo Podlaskie 

Termin: Od 22.06.2020 r. od godz. 8:00 do 30.06.2020 do godz. 15:30  

Kwota przeznaczona na wsparcie: 35 000 000,00 PLN Wyniki: Wpłynęło 1034 wnioski.  

Wsparcie uzyskało 914 przedsiębiorstw. 

Województwo Pomorskie 

Od 24.06.2020 do nabór odbywa się w trybie ciągłym. W związku z tym wnioski będą wybierane do dofinasowania sukcesywnie po uzyskaniu pozytywnej oceny wykonalności. Nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym i zostanie wstrzymany, gdy suma dofinansowania we wnioskach złożonych (wysłanych) w GWA przekroczy 200% kwoty przeznaczonej na nabór lub w dniu 30 października 2020 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Kwota przeznaczona na wsparcie: 30 000 000 PLN  

Wyniki: Złożono 325 wniosków. Pozytywnie oceniono 271 wniosków przedsiębiorców – wg stanu na 25 listopada 2020 r. 

Z wynikami z pozostałych województw można się zapoznać tutaj

Zdiagnozowane przez Rzecznika MŚP bariery, a także różnice w kryteriach i przebiegu naborów w poszczególnych województwach, zostały zestawione na załączonej poniżej tabeli. Wynika z niej m.in., że we wszystkich województwach złożono łącznie 138 034 wnioski o dotacje na kapitał obrotowy na kwotę 3 875 377 529,06 zł (przy łącznej puli ze wszystkich województw, opiewającej na kwotę 840 058 836,00 zł), z czego pozytywną ocenę przeszło jedynie 20 535 wniosków. Co jednoznacznie pokazuje niedoszacowanie zapotrzebowania na środki dla przedsiębiorców.  

Nasza redakcja śledziła na bieżąco przebieg konkursów i niestety nie mamy pozytywnej opinii na ich temat. O ile dobrze się stało, że środki w ogóle trafiły do części firm. O tyle sposób ich dystrybucji był kontrowersyjny i nie celowany często do tych, którzy tej pomocy potrzebowali. Więcej informacji na temat przebiegu samych konkursów można przeczytać w artykule

 

 

Oceń artykuł:

Średnia ocen: 3.62

Udostępnij artykuł:

Jakie są metody poszukiwania lokalizacji przez franczyzobiorcę Jakie są metody poszukiwania lokalizacji przez franczyzobiorcę
ZOBACZ WIĘCEJ FILMÓW
POWRÓT DO LISTY
POPRZEDNIE VIDEO KOLEJNE VIDEO

Sprawdź też inne pomysły na biznes

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem