zaloguj / zarejestruj
PRZEWIŃ

Start dotacji w kolejnym województwie

Kto będzie mógł skorzystać z dotacji w wojewodztwie łódzkim? Mikro i małe przedsiębiorstwa dotknięte skutkami epidemii koronawirusa. Podstawowym warunkiem jest odnotowanie 30-procentowego spadku obrotów gospodarczych w okresie wybranego miesiąca 2020 (począwszy od 1 marca) w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca w 2019 r. Dotacja jest bezzwrotna, pod warunkiem, że od momentu jej otrzymania przedsiębiorca będzie prowadził działalność przez czas równy co najmniej liczbie miesięcy, na które dofinansowanie ubiega się wnioskodawca (czyli na maksymalnie 3 miesiące).

Data rozpoczęcia: 03-09-20 Data zakończenia: 07-09-20

 Termin składania wniosków


Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 3 września 2020 r. od godz. 10.00, a kończy 7 września 2020 r. o godz. 16.00.
IP zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu naboru, jeśli łączna kwota dofinansowania złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 130% alokacji przewidzianej na niniejszy nabór.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosków o dofinansowanie. Formularz wniosku należy złożyć wyłącznie przy użyciu Generatora Wniosków w systemie informatycznym IP w ramach naboru nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-071/20. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie została udostępniona na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.plwww.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Regulaminie naboru.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Nabór skierowany jest do typów beneficjentów:

  • Mikro, małe przedsiębiorstwa.

W ramach naboru nie dopuszcza się realizacji projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór obejmuje typy projektów:

  • wsparcie utrzymania działalności mikro i małych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.3.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.


Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania udzielanej wnioskodawcy w ramach naboru wynosi 100%.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 164 747,31 zł.

Minimalna kwota dofinansowania projektu – nie została określona
 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru wynosi 57 304 000 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta cztery tysiące złotych 00/100).

Oceń artykuł:

Średnia ocen: 3.48

Udostępnij artykuł:

Jaki powinien być stosunek teorii do praktyki podczas szkolenia franczyzobiorcy Jaki powinien być stosunek teorii do praktyki podczas szkolenia franczyzobiorcy
ZOBACZ WIĘCEJ FILMÓW
POWRÓT DO LISTY
POPRZEDNIE VIDEO KOLEJNE VIDEO

Sprawdź też inne pomysły na biznes

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem