zaloguj / zarejestruj
PRZEWIŃ

Pomoc dla przedsiębiorców w Planie dla pracy i rozwoju

W ramach Planu dla pracy i rozwoju, Ministerstwo Rozwoju przygotowało plan pomocy przedsiębiorstwom.  

Z tego artykułu dowiesz się:

 • O dotacjach dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców z branż dotkniętych kryzysem.
 • O Tarczy Finansowej PFR 2.0
 • O zawieszeniu opłat targowych.
 • Jak uzyskać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
 • Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz w artykule.

Przedłużone wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej dla mikro,małych  i średnich przedsiębiorstw w trudnej sytuacji

Wsparcie przedsiębiorców, którzy w wyniku pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej na skutek pandemii COVID-19. Wiele firm będzie w stanie nadal funkcjonować. Zmiany pozwolą również na ochronę wielu zagrożonych likwidacją miejsc pracy, a tym samym pozytywnie wpłyną na sytuację ekonomiczną wielu polskich rodzin.

Przedsiębiorca będzie mógł uzyskac środki na:

 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
 • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowych
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń (i składek) pracowników organizacji pozarządowych

Etap: ustawa trafiła do Senatu

 

Wsparcie dla określonych branż gospodarki

Tarcza branżowa to pakiet pomocowy dla przedsiębiorców najbardziej obecnie dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii COVID-19.

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy m.in. z branż:

 • gastronomicznej,
 • rozrywkowej (estradowej, filmowej),
 • targowej,
 • fotograficznej,
 • weselnej,
 • dbającej o zdrowie fizyczne (siłownie, sport, rekreacja),
 • turystycznej.

Pomoc przewiduje m.in.:

 • zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 r., z możliwością wydłużenia wsparcia,
 • jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, z możliwością wydłużenia wsparcia,
 • dotację do 5 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorców,
 • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w wysokości 2 tys. zł na etat lub umowę zlecenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • zawieszenie opłaty targowej w 2021 r.

Etap: prace w Sejmie po poprawkach Senatu

 

Dotacja dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców z branż dotkniętych kryzysem

Wsparcie mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców w najbardziej dotkniętych pandemią branżach gospodarki. Będą oni mogli skorzystać z małej dotacji branżowej przeznaczonej na pokrycie bieżących kosztów wykonywania działalności.

Wsparcie będzie wynosić do 5 tys.

Termin skłądania wniosków do 31 stycznia 2021

Etap: prace w Sejmie po poprawkach Senatu.

 Zawieszona opłata targowa

Opłata targowa pobierana jest od kupców na targowiskach przez część gmin. Na skutek pandemii COVID-19, a także obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią, wielu kupców utraciło znaczącą część dochodów. Chcemy wesprzeć kupców i zwolnić ich z opłaty targowej w 2021 r. Gminom, które ją pobierają, zostanie przyznana rekompensata.

Etap: prace w Sejmie po poprawkach Senatu.

 

Pomoc finansowa dla firm z 38 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 10 miliardów zł. Pomoc obejmuje m.in.


 • Dofinansowanie kosztów stałych w kwocie 70% straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.
 • Subwencje do maksymalnej kwoty: 324 tys. (dla mikrofirm) lub 3,5 mln zł (dla małych i średnich firm)
 • Wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto
 • Dla firm, które odnotowały spadek obrotów o min 30% w związku z COVID-19
 • Możliwość umorzenia 100% subwencji dla MŚP uzyskanej w ramach Tarczy 1.0.

Dla dużych przedsiębiorstw ze wszystkich branż wymagających wsparcia w związku z pandemią przeznaczona jest Tarcza dla Dużych Firm o wartości 25 mld zł.

ETAP: Oczekuje na notyfikację Komisji Europejskiej

 

Wsparcie i aktywizacja bezrobotnych i poszukujących pracy

Przeznaczyliśmy dodatkowe środki finansowe dla przedsiębiorców, którzy oferują dodatkowe miejsca pracy. Teraz będą mogli zrefundować koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla:

 • osoby bezrobotnej,
 • poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, który nie jest zatrudniony i nie wykonuje innej pracy zarobkowej.

Pomoc adresowana jest do osób prowadzących działalność gospodarczą.

Sprawdź szczegóły:  https://zielonalinia.gov.pl/dotacje-na-zatrudnianie-pracownikow-32143

Dopłata do oprocentowania kredytów

Dzięki dopłatom z Funduszu Dopłat do Oprocentowania przedsiębiorcy, którzy  zaciągają kredyty obrotowy, będą mogli  obniżyć jego koszt. To z kolei pozwoli im ograniczyć ryzyko utraty przez nich płynności finansowej i przyczynić się do:

 • zmniejszenia zatorów płatniczych,
 • utrzymania stanu zatrudnienia,
 • zmniejszenia liczby upadłości przedsiębiorstw,
 • zmniejszenia liczby zamkniętych lub zawieszonych działalności gospodarczych.

Wydłużony zostanie termin stosowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom. Ci którzy otrzymają kredyt z dopłatą, będą mogli liczyć na pokrycie 100 % wartości należnych odsetek od kredytu.

Etap: Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy.

Zabezpieczenie obrotu handlowego (ubezpieczenie należności)

Ubezpieczenia kredytu kupieckiego są instrumentem, za pomocą którego przedsiębiorcy zabezpieczają swoje ryzyko kredytowe wynikające ze sprzedaży w kredycie kupieckim.

Ten programu wsparcia ma na celu zapewnienie przez Skarb Państwa ochrony ubezpieczeniowej polskim przedsiębiorstwom w zakresie ryzyka kredytowego i płynności związanego ze sprzedażą w kredycie kupieckim.

Etap: Projekt Programu jest gotowy i znajduje się obecnie w końcowej fazie uzgodnień z zakładami ubezpieczeń, które ubezpieczają należności handlowe. Przyjęcie Programu wymaga nowelizacji Ustawy, przedłużającej okres ubezpieczania należności handlowych do 30 czerwca 2021 r.

Podnieś kwalifikacje z Akademią PARP

Jesteś przedsiębiorcą z sektora MŚP? Sprawdź możliwości nieodpłatnego podnoszenia  kwalifikacji z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz umiejętności rozwoju osobistego. Akademia PARP jest dynamicznie rozwijającym się publicznym portalem e-learningowym adresowanym do przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Obecnie w ofercie Akademii PARP znajduje się 27 kursów e-learningowych z zakresu finansów MŚP, marketingu, prawa i kompetencji przydatnych w prowadzeniu biznesu. Do końca roku w ramach Akademii PARP planowane jest udostępnienie kolejnych 5 kursów, zaś w 2021 r. kolejnych 15.

W Akademii PARP zarejestrowanych jest już ponad 37 tys. użytkowników, którzy ukończyli 26,4 tys. kursów potwierdzonych wydaniem certyfikatu.

Sprawdź szczegóły: https://akademia.parp.gov.pl/index.html

Konkurs dla MŚP i dużych firm na szkolenia i doradztwo zapobiegające negatywnym skutkom pandemii Covid-19

Dofinansowanie mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i doradztw w związku z wdrażaniem rekomendacji Rad Sektorowych mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid-19. Wsparciem mogą być objęte przedsiębiorstwa reprezentujące 13 branż: finansową, IT, motoryzacyjną, opiekę zdrowotną i pomoc społeczną, odzysk materiałowy surowców, żywność wysokiej jakości, komunikacja marketingowa, telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo, gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja, chemiczna, przemysł lotniczo-kosmiczny, handel oraz usługi rozwojowe). Wsparcie otrzyma mogą również duże przedsiębiorstwa działające w sektorach przemysłowych (związanych z reindustrializacją).

Nabór na konkurs wciąż trwa (z wyjątkiem sektora finansowego).

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-covid        

red.

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny w czwartek przez osiem godzin rozpatrywała poprawki, jakie do tarczy 6.0 zaproponował Senat

 • Wyższa izba parlamentu zgłosiła do ustawy 451 poprawek. Głównie rozszerzały one beneficjentów pomocy rządowej o kilkadziesiąt branż. Ostatecznie komisja zaakceptowała kilkanaście
 • Tarcza 6.0 obejmuje jak na razie ponad 30 branż
 • Jej koszt rząd szacuje na 4 mld zł

Według zaakceptowanych przez komisję poprawek:

 • pomoc covidowa miałaby być rozszerzona m.in. o branżę kateringową, sprzedawców detalicznych obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedawców wyrobów medycznych w tym ortopedycznych;
 • pomocą objęta byłaby przypisana do odpowiedniego kodu PKD działalność obejmująca pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany. Chodzi o np. o przewóz autokarowy;
 • pomoc covidową byłaby rozszerzona na działalność związaną z postprodukcją filmów, ich dystrybucją, czy działalność związaną z nagraniami muzycznymi;
 • wsparcie z tarczy 6.0 dostaliby też piloci wycieczek i przewodników turystycznych;
 • prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego przyznane zostałoby osobom nieposiadającym innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, uzyskującym przychód z działalności twórczej, artystycznej, technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych, usług w zakresie architektury i usług świadczonych na rzecz muzeów na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 • stworzona byłaby podstawa prawnej do określenia, w drodze rozporządzenia, wielokrotności świadczenia postojowego, jakie może zostać przyznane osobom, które już otrzymały takie świadczenie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 • W sprawie rozszerzenia pomocy dla branż, komisja nie zgodziła się natomiast na to m.in. w przypadku kwiaciarni, sprzedających sprzęt telekomunikacyjny, części branży turystycznej np. agentów, pośredników.

Oceń artykuł:

Średnia ocen: 3.42

Udostępnij artykuł:

Motto Brainy to szczęśliwe dziecko w szkole, w grupie rówieśniczej, w rodzinie. Motto Brainy to szczęśliwe dziecko w szkole, w grupie rówieśniczej, w rodzinie.
ZOBACZ WIĘCEJ FILMÓW
POWRÓT DO LISTY
POPRZEDNIE VIDEO KOLEJNE VIDEO

Sprawdź też inne pomysły na biznes

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem