zaloguj
PRZEWIŃ

Pomoc dla przedsiębiorców w Planie dla pracy i rozwoju

W ramach Planu dla pracy i rozwoju, Ministerstwo Rozwoju przygotowało plan pomocy przedsiębiorstwom. Zapisz się u na newsletter,aby otrzymać więcej informacji na temat pomocy.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • O dotacjach dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców z branż dotkniętych kryzysem.
 • O Tarczy Finansowej PFR 2.0
 • O zawieszeniu opłat targowych.
 • Jak uzyskać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
 • Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz w artykule.

Przedłużone wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej dla mikro,małych  i średnich przedsiębiorstw w trudnej sytuacji

Wsparcie przedsiębiorców, którzy w wyniku pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej na skutek pandemii COVID-19. Wiele firm będzie w stanie nadal funkcjonować. Zmiany pozwolą również na ochronę wielu zagrożonych likwidacją miejsc pracy, a tym samym pozytywnie wpłyną na sytuację ekonomiczną wielu polskich rodzin.

Przedsiębiorca będzie mógł uzyskac środki na:

 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
 • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowych
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń (i składek) pracowników organizacji pozarządowych

Etap: ustawa trafiła do Senatu

Sprawdź szczegóły: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/

Zobacz, co oferuje Tarcza Antykryzysowa: http://tarczaantykryzysowa.gov.pl/

Wsparcie dla określonych branż gospodarki

Tarcza branżowa to pakiet pomocowy dla przedsiębiorców najbardziej obecnie dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii COVID-19.

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy m.in. z branż:

 • gastronomicznej,
 • rozrywkowej (estradowej, filmowej),
 • targowej,
 • fotograficznej,
 • weselnej,
 • dbającej o zdrowie fizyczne (siłownie, sport, rekreacja),
 • turystycznej.

Pomoc przewiduje m.in.:

 • zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 r., z możliwością wydłużenia wsparcia,
 • jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, z możliwością wydłużenia wsparcia,
 • dotację do 5 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorców,
 • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w wysokości 2 tys. zł na etat lub umowę zlecenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • zawieszenie opłaty targowej w 2021 r.

Etap: prace w Sejmie po poprawkach Senatu

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/tarcza-branzowa

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/nowe-ulatwienia-i-wsparcie-dla-biznesu-dotknietego-obostrzeniami--sejm-uchwalil-tarcze-branzowa

Dotacja dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców z branż dotkniętych kryzysem

Wsparcie mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców w najbardziej dotkniętych pandemią branżach gospodarki. Będą oni mogli skorzystać z małej dotacji branżowej przeznaczonej na pokrycie bieżących kosztów wykonywania działalności.

Wsparcie będzie wynosić do 5 tys.

Termin skłądania wniosków do 31 stycznia 2021

Etap: prace w Sejmie po poprawkach Senatu.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/tarcza-branzowa

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/nowe-ulatwienia-i-wsparcie-dla-biznesu-dotknietego-obostrzeniami--sejm-uchwalil-tarcze-branzowa

Zawieszona opłata targowa

Opłata targowa pobierana jest od kupców na targowiskach przez część gmin. Na skutek pandemii COVID-19, a także obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią, wielu kupców utraciło znaczącą część dochodów. Chcemy wesprzeć kupców i zwolnić ich z opłaty targowej w 2021 r. Gminom, które ją pobierają, zostanie przyznana rekompensata.

Etap: prace w Sejmie po poprawkach Senatu.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/tarcza-branzowa

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/nowe-ulatwienia-i-wsparcie-dla-biznesu-dotknietego-obostrzeniami--sejm-uchwalil-tarcze-branzowa

Tarcza Finansowa PFR 2.0

Pomoc finansowa dla firm z 38 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 10 miliardów zł. Pomoc obejmuje m.in.


 • Dofinansowanie kosztów stałych w kwocie 70% straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.
 • Subwencje do maksymalnej kwoty: 324 tys. (dla mikrofirm) lub 3,5 mln zł (dla małych i średnich firm)
 • Wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto
 • Dla firm, które odnotowały spadek obrotów o min 30% w związku z COVID-19
 • Możliwość umorzenia 100% subwencji dla MŚP uzyskanej w ramach Tarczy 1.0.

Dla dużych przedsiębiorstw ze wszystkich branż wymagających wsparcia w związku z pandemią przeznaczona jest Tarcza dla Dużych Firm o wartości 25 mld zł.

ETAP: Oczekuje na notyfikację Komisji Europejskiej

Sprawdź szczegóły: https://pfrsa.pl/aktualnosci/w-styczniu-ruszy-tarcza-finansowa-pfr-20-35-mld-zl-na-pomoc-dla-firm-poszkodowanych-podczas-drugiej-fali-covid-19.html

Wsparcie i aktywizacja bezrobotnych i poszukujących pracy

Przeznaczyliśmy dodatkowe środki finansowe dla przedsiębiorców, którzy oferują dodatkowe miejsca pracy. Teraz będą mogli zrefundować koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla:

 • osoby bezrobotnej,
 • poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, który nie jest zatrudniony i nie wykonuje innej pracy zarobkowej.

Pomoc adresowana jest do osób prowadzących działalność gospodarczą.

Sprawdź szczegóły:  https://zielonalinia.gov.pl/dotacje-na-zatrudnianie-pracownikow-32143

Dopłata do oprocentowania kredytów

Dzięki dopłatom z Funduszu Dopłat do Oprocentowania przedsiębiorcy, którzy  zaciągają kredyty obrotowy, będą mogli  obniżyć jego koszt. To z kolei pozwoli im ograniczyć ryzyko utraty przez nich płynności finansowej i przyczynić się do:

 • zmniejszenia zatorów płatniczych,
 • utrzymania stanu zatrudnienia,
 • zmniejszenia liczby upadłości przedsiębiorstw,
 • zmniejszenia liczby zamkniętych lub zawieszonych działalności gospodarczych.

Wydłużony zostanie termin stosowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom. Ci którzy otrzymają kredyt z dopłatą, będą mogli liczyć na pokrycie 100 % wartości należnych odsetek od kredytu.

Etap: Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy.

Zabezpieczenie obrotu handlowego (ubezpieczenie należności)

Ubezpieczenia kredytu kupieckiego są instrumentem, za pomocą którego przedsiębiorcy zabezpieczają swoje ryzyko kredytowe wynikające ze sprzedaży w kredycie kupieckim.

Ten programu wsparcia ma na celu zapewnienie przez Skarb Państwa ochrony ubezpieczeniowej polskim przedsiębiorstwom w zakresie ryzyka kredytowego i płynności związanego ze sprzedażą w kredycie kupieckim.

Etap: Projekt Programu jest gotowy i znajduje się obecnie w końcowej fazie uzgodnień z zakładami ubezpieczeń, które ubezpieczają należności handlowe. Przyjęcie Programu wymaga nowelizacji Ustawy, przedłużającej okres ubezpieczania należności handlowych do 30 czerwca 2021 r.

Podnieś kwalifikacje z Akademią PARP

Jesteś przedsiębiorcą z sektora MŚP? Sprawdź możliwości nieodpłatnego podnoszenia  kwalifikacji z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz umiejętności rozwoju osobistego. Akademia PARP jest dynamicznie rozwijającym się publicznym portalem e-learningowym adresowanym do przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Obecnie w ofercie Akademii PARP znajduje się 27 kursów e-learningowych z zakresu finansów MŚP, marketingu, prawa i kompetencji przydatnych w prowadzeniu biznesu. Do końca roku w ramach Akademii PARP planowane jest udostępnienie kolejnych 5 kursów, zaś w 2021 r. kolejnych 15.

W Akademii PARP zarejestrowanych jest już ponad 37 tys. użytkowników, którzy ukończyli 26,4 tys. kursów potwierdzonych wydaniem certyfikatu.

Sprawdź szczegóły: https://akademia.parp.gov.pl/index.html

Konkurs dla MŚP i dużych firm na szkolenia i doradztwo zapobiegające negatywnym skutkom pandemii Covid-19

Dofinansowanie mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i doradztw w związku z wdrażaniem rekomendacji Rad Sektorowych mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid-19. Wsparciem mogą być objęte przedsiębiorstwa reprezentujące 13 branż: finansową, IT, motoryzacyjną, opiekę zdrowotną i pomoc społeczną, odzysk materiałowy surowców, żywność wysokiej jakości, komunikacja marketingowa, telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo, gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja, chemiczna, przemysł lotniczo-kosmiczny, handel oraz usługi rozwojowe). Wsparcie otrzyma mogą również duże przedsiębiorstwa działające w sektorach przemysłowych (związanych z reindustrializacją).

Nabór na konkurs wciąż trwa (z wyjątkiem sektora finansowego).

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-covid        

red.

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny w czwartek przez osiem godzin rozpatrywała poprawki, jakie do tarczy 6.0 zaproponował Senat

 • Wyższa izba parlamentu zgłosiła do ustawy 451 poprawek. Głównie rozszerzały one beneficjentów pomocy rządowej o kilkadziesiąt branż. Ostatecznie komisja zaakceptowała kilkanaście
 • Tarcza 6.0 obejmuje jak na razie ponad 30 branż
 • Jej koszt rząd szacuje na 4 mld zł

Według zaakceptowanych przez komisję poprawek:

 • pomoc covidowa miałaby być rozszerzona m.in. o branżę kateringową, sprzedawców detalicznych obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedawców wyrobów medycznych w tym ortopedycznych;
 • pomocą objęta byłaby przypisana do odpowiedniego kodu PKD działalność obejmująca pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany. Chodzi o np. o przewóz autokarowy;
 • pomoc covidową byłaby rozszerzona na działalność związaną z postprodukcją filmów, ich dystrybucją, czy działalność związaną z nagraniami muzycznymi;
 • wsparcie z tarczy 6.0 dostaliby też piloci wycieczek i przewodników turystycznych;
 • prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego przyznane zostałoby osobom nieposiadającym innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, uzyskującym przychód z działalności twórczej, artystycznej, technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych, usług w zakresie architektury i usług świadczonych na rzecz muzeów na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 • stworzona byłaby podstawa prawnej do określenia, w drodze rozporządzenia, wielokrotności świadczenia postojowego, jakie może zostać przyznane osobom, które już otrzymały takie świadczenie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 • W sprawie rozszerzenia pomocy dla branż, komisja nie zgodziła się natomiast na to m.in. w przypadku kwiaciarni, sprzedających sprzęt telekomunikacyjny, części branży turystycznej np. agentów, pośredników.

Oceń artykuł:

Średnia ocen: 3.47

Udostępnij artykuł:

Edukido to zajęcia pozalekcyjne z klockami Lego Edukido to zajęcia pozalekcyjne z klockami Lego
ZOBACZ WIĘCEJ FILMÓW
POWRÓT DO LISTY
POPRZEDNIE VIDEO KOLEJNE VIDEO
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem