zaloguj

Pożyczka na rozwój z PARP - 17 października kończy się nabór w ramach pierwszej rundy !

Poniżej przedstawiamy zapis z webinarium poświęconego omówieniu "Pożyczki na rozwój" oferowanej przez PARP:

Nazywam się Aneta Zielińska – Sroka, pracuję w Departamencie Komunikacji Marketingu PARP i będę miała przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie, które poświęcone jest kolejnej edycji programu „Pożyczka na rozwój”. 

Szczegóły dotyczące pożyczki znajdziecie Państwo również pod linkiem:  https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/pozyczka-na-rozwoj

W studio jest ze mną: Marcin Kubacz z Departamentu Rozwoju Startupów w PARP, który na co dzień zajmuje się m.in. zagadnieniami związanymi z programem, który dziś omówimy.

A.Z. Powiedz, kto może ubiegać się o „Pożyczkę na rozwój”?

M.K. O pożyczkę może ubiegać się mikro albo mały przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Polski od co najmniej 2 lat. Wnioskodawca musi posiadać zatwierdzone sprawozdanie finansowe za co najmniej 3 ostatnie lata (bilans, rachunek zysków i strat) lub jeśli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, wówczas należy przedstawić sprawozdania finansowe za min. 2 lata.

A.Z. Na co można przeznaczyć środki z pożyczki?

M.K. Pożyczka jest udzielana na pokrycie wydatków związanych z nabyciem, instalacją i integracją nowych środków trwałych, tj. maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi. 

Środki finansowe z pożyczki mogą zostać przeznaczone dodatkowo na :
• zakup oprogramowania związanego z nabytymi środkami trwałymi,
• integrację zakupionego oprogramowania z istniejącym parkiem maszynowym 
i systemem informatycznym.

A.Z. W jakiej kwocie i na jaki okres udzielana jest pożyczka?

M.K. Pożyczka na realizację projektu jest udzielana w kwocie od 75 000,00 zł do 500 000,00 zł. Pożyczka może zostać udzielona na maksymalnie 60 miesięcy.

A.Z. Jaka jest wysokość oprocentowania pożyczki?

M.K. Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie spłaty. Wysokość oprocentowania pożyczki jest uzależniona od kondycji finansowej przedsiębiorcy oraz złożonych zabezpieczeń i wynosi od 2,5% do 6%. 

A.Z. Czy jest wymagany wkład własny?

M.K. Tak. Wymagany jest wkład własny pożyczkobiorcy, nie niższy niż 20% kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką.

A.Z. Czy pożyczkobiorca może skorzystać z karencji w spłacie kapitału pożyczki?

M.K. Pożyczkobiorca w trakcie spłaty pożyczki może skorzystać z karencji. Karencja dotyczy wyłącznie zawieszenia spłaty kapitału udzielonej pożyczki. Okres karencji nie może łącznie przekroczyć 9 miesięcy podczas całego okresu spłaty pożyczki. Wnioskodawca wskazuje we wniosku o udzielenie pożyczki i wsparcia liczbę miesięcy objętych karencją, jednakże z tej możliwości można skorzystać w dowolnym momencie spłaty pożyczki.

A.Z. Jakie wymagania muszą spełnić przedsiębiorcy, aby ubiegać się o pożyczkę na rozwój? 

M.K. O pożyczkę mogą ubiegać się Wnioskodawcy spełniający wszystkie poniższe kryteria:
1) jest mikro albo małym przedsiębiorcą (MMP),
2) prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, a jego siedziba wskazana w dokumencie rejestrowym znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3) prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 2 lat (decyduje data wpisu do odpowiedniego rejestru),

4) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o pożyczkę, o którym mowa w art. 6b ust. 3. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP.

5) złoży Wniosek o udzielenie pożyczki i wsparcia w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków wraz z wymaganymi załącznikami.

A.Z. Co wyróżnia „Pożyczkę na rozwój” od podobnych produktów istniejących na rynku.

M.K. Dzięki „Pożyczce na rozwój” Przedsiębiorcy mogą finansować inwestycje w aktywa trwałe przy bardzo niskim oprocentowaniu, już od 2,5% w skali roku oraz nie ponoszą kosztu prowizji. Ponadto istnieje możliwość otrzymania wsparcia na refinansowanie wkładu własnego w wysokości nawet do 40 tys. zł. Prosta ścieżka aplikacji oraz brak wymogu sporządzania biznesplanu powinno zachęcić mikro 
i małych przedsiębiorców do składania wniosków o udzielenie pożyczki i wsparcia.

A.Z. Zgodnie z zapisami w dokumentacji konkursowej wnioskodawca może ubiegać się o pożyczkę i wsparcie – wyjaśnij, na czym polega owe wsparcie. 

M.K. Pomoc finansowa udzielona w formie wsparcia, stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013. Zgodnie 
z zapisami Regulaminu konkursu Pożyczka na rozwój istnieje możliwość wsparcia 
w formie bezzwrotnego wsparcia, na refinansowanie wkładu własnego w wysokości 10% wartości pożyczki, jednak nie więcej niż 40 000,00 zł. 

A.Z. Jakie warunki musi spełnić Wnioskodawca, aby ubiegać się o wypłatę wsparcia? 

M.K. Pożyczkobiorca nabywa prawo do  wypłaty wsparcia na refinansowanie wkładu własnego w wysokości 10% wartości pożyczki, jednak nie więcej niż 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) pod warunkiem:

 1. zrealizowania całego projektu zgodnie z Umową, a w szczególności z opisem przyjętym we wniosku o udzielenie pożyczki i wsparcia,
 2. osiągnięcia minimum jednego wskaźnika rezultatu spośród wskazanych we wniosku 
  o udzielenie pożyczki i wsparcia, 
 3. spłaty co najmniej 90% udzielonej pożyczki w terminie określonym w Harmonogramie lub wcześniejszym. 

A.Z. W jaki sposób wnioskodawca składa wniosek?

M.K. Wniosek o pożyczkę jest składany drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków. Wniosek należy sporządzić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, stanowiącą załącznik nr 4 do Regulaminu. Datą złożenia wniosku 
o udzielenie pożyczki i wsparcia jest data wygenerowana przez system przy użyciu przycisku „Złóż” w Generatorze Wniosków.

A.Z. Jakie załączniki Wnioskodawca musi załączyć do wniosku?

M.K. Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy umowa będzie podpisana przez pełnomocnika) - wystawione w formie aktu notarialnego lub zawierające podpis notarialnie poświadczony;

 1. Umowa spółki cywilnej (ze zmianami) – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy (w przypadku braku informacji o prowadzeniu działalności w formie spółki cywilnej w CEIDG). (jeśli dotyczy) 
 2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MMP, 
 3. Oświadczenie o aktualności danych, 
 4. Oświadczenie Wnioskodawcy o numerze odrębnego rachunku bankowego oraz kopia dokumentu wystawionego przez bank dotyczącego odrębnego numeru rachunku bankowego Wnioskodawcy 
 5. Harmonogram spłaty pożyczki, 
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.),

Jednocześnie dokumentami niezbędnymi do wypłaty pożyczki, koniecznymi do dostarczenia do Agencji, są:

 1. Weksel in blanco  wraz z deklaracją wekslową,
 2. Oświadczenie Pożyczkobiorcy złożone w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty stanowiącej równowartość 120% kwoty udzielonej pożyczki, 
 3. dokumenty potwierdzające wpływ środków pieniężnych będących wkładem własnym Pożyczkobiorcy na rachunek bankowy wyodrębniony do ponoszenia wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką i wpłat wkładu własnego; w kwocie odpowiadającej procentowi określonemu we  wniosku o udzielenie pożyczki i wsparcia wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką.
 4. Dodatkowe dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej z poniższych form:

- cesji wierzytelności

- hipoteki na nieruchomości.

Listę dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy można znaleźć na stronie internetowej Programu.

A.Z. Jak wygląda proces oceny wniosku?

M.K. Ocena projektów dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów, określone w załączniku nr 3 do Regulaminu naboru na podstawie informacji zawartych we wniosku  o udzielenie pożyczki i wsparcia oraz informacji przekazanych w trakcie Panelu Ekspertów. Ocena projektów jest jednoetapowa w formie posiedzenia Panelu ekspertów. Ocena projektów dokonywana jest przez KOP na bieżąco, nie dłużej niż do 60 dni liczonych od dnia zamknięcia naboru wniosków 
o udzielenie pożyczki i wsparcia w danej rundzie naboru, w której projekt został złożony, do dnia sporządzenia listy ocenionych projektów w ramach danej rundy.

Podczas posiedzenia Panelu Ekspertów Wnioskodawcy mają możliwość zaprezentowania swojego projektu oraz udzielenia ewentualnych odpowiedzi na pytania członków KOP. Możliwe jest jednokrotne dokonanie poprawy lub uzupełnień wniosku o udzielenie pożyczki i wsparcia w ramach danego kryterium.

A.Z. W jaki sposób i kiedy Wnioskodawca jest informowany o pozytywnej decyzji  o dzielenie pożyczki i wsparcia?

M.K. Agencja powiadamia pisemnie Wnioskodawcę o udzieleniu lub odmowie przyznania pożyczki i wsparcia. Ponadto PARP podaje do publicznej wiadomości informacje o Wnioskodawcach, co do których podjęta została decyzja o udzieleniu pożyczki i wsparcia, zamieszczając na stronie internetowej Programu i Agencji następujące informacje: nazwa Wnioskodawcy, numer wniosku o udzielenie pożyczki i wsparcia, kwota pożyczki i wsparcia. Tak jak wspomniałem w poprzednim wyjaśnieniu, okres na ocenę wniosku wynosi do 60 dni liczonych od dnia zamknięcia naboru w danej rundzie.

A.Z. Na koniec powiedz, do kiedy trwa nabór wniosków w ramach „Pożyczki na rozwój”.

M.K. Nabór w ramach programu „Pożyczka na rozwój” jest podzielony na 5 rund. Pierwsza runda naboru kończy się już 17 października 2019 roku a ostania piąta runda kończy się 7 października 2021 roku. Polecam śledzenie komunikatów Agencji odnośnie terminów rozpoczynających się naborów. 

Dziękuję za rozmowę.

Pytania, na które nie zdążymy udzielić odpowiedzieć zostaną opublikowane na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakładce FAQ.

Webinarium jest również dostępne pod linkiem: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57536:pozyczka-na-rozwoj-webinarium

Udostępnij artykuł:

Jak sprawdzić czy dana sieć operuje odpowiednim wsparciem Jak sprawdzić czy dana sieć operuje odpowiednim wsparciem
ZOBACZ WIĘCEJ FILMÓW
POWRÓT DO LISTY
POPRZEDNIE VIDEO KOLEJNE VIDEO
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem